Påföljd för ringa stöld och våldsamt motstånd

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Min vän som är 21 år gammal stal saker till ett värde på 170 kr. Därmed satt sig till motvärn när väktaren försökte gripa honom. Nu åklagaren begär att domstolen dömer honom för brottet. Han undrar nu om vad kommer beslutet vara, kommer han få fängelse för det är hans första gång. Snälla svara!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De brott som aktualiseras i fallet du beskriver är förmodligen ringa stöld och våldsamt motstånd.

Bestämmelsen om stöld återfinns i 8 kap. 1 § brottsbalken, BrB, där det framgår att "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".

Eftersom värdet av sakerna som stals är 170 kronor kommer det klassas som en ringa stöld, i enlighet med 8 kap. 2 § BrB, där det framgår att brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa stöld benämndes tidigare som snatteri.

Av 17 kap. 4 § BrB framgår det att "den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader".

Det vanligaste fallet av våldsamt motstånd är att någon, som har omhändertagits, vid bortförandet spjärnar emot med händer och fötter, klänger sig fast vid något föremål, försöker rycka sig loss eller på annat sätt sätter sig till motvärn.

Påföljd

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde, 29 kap. 1 § brottsbalken. Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, 30 kap. 4 § BrB. Det är svårt för mig att svara på hur domstolen kommer döma i det enskilda fallet. Ringa stöld är ett brott som vanligtvis föranleder dagsböter. Även våldsamt motstånd har böter i sin straffskala. Påföljden kan därför stanna vid dagsböter.

Skulle domstolen välja en svårare påföljd än dagsböter kan exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom dömas ut. Enligt 30 kap. 7 § BrB ska vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Eftersom du nämner att det är hans första gång tolkar jag det som att han tidigare är ostraffad, varpå det saknas skäl till att befara att han kommer göra sig skyldig till fortsatts brottslighet. Det framgår vidare av 30 kap. 1 § BrB att "vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn". Att döma ut fängelse i det här fallet anses nog vara en för svår påföljd, och villkorlig dom får anses vara en mer passande påföljd.

Med beaktande av det jag nämnt så har jag svårt att tro att en strängare påföljd än dagsböter eller villkorlig dom kommer dömas ut. Jag kan dock inte med säkerhet säga hur domstolen kommer bedöma fallet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1494)
2021-04-23 Uppgifter i belastningsregistret
2021-04-23 Är det olagligt att fly från polisen?
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

Alla besvarade frågor (91430)