Påföljd för rån eller medhjälp till rån för 16-åring

2018-09-18 i Påföljder
FRÅGA
Vad för straff kan en 16 åring få för samspel i ett stöld/rån av något värt 3500kr? Ena gärningsmannen hade armen runt offret och dem andra förhindrade offret från att gå iväg och sa åt offret att ge över sakerna. Den med armen runt offret, vad för straff kan den personen få? Den personen tog inget men var med i situationen samt tog till ofredande gärningar/misshandel. Vad för straff kan de personen få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag klargöra att det inte går ge ett exakt svar på denna typ av frågor både p.g.a. att inte alla omständigheter som kan behövas har kommit fram samt att domstolarna kan göra andra bedömningar än vad jag gör.

Rån eller stöld och misshandel
Om jag har förstått dig rätt är det alltså stöld eller rån det är fråga om. Stöld regleras i 8 kap 1 § Brottsbalken (BrB) och rån regleras i 8 kap. 5 § BrB. Rån innebär att man stjäl någon annans saker med våld eller med mot om våld som åtminstone framstår som trängande fara för den brottsutsatte. Skillnaden mellan om det är ett rån eller stöld och misshandel är när våldet eller hotet om våldet har använts. I detta fall verkar det som att åtminstone fasthållningen är i samband med själva stölden. Det är därför mest troligt att gärningsmannen kommer dömas för rån enligt 8 kap 5 § BrB.
Att värdet på sakerna uppgår till ca 3 500 kr gör att det lär bedömas som ett rån av normalgraden och inte som exempelvis ett grovt rån. Rån kan ge mellan 1 år och 6 års fängelse.

Medhjälp
Den som inte själv är gärningsman kan också dömas för brott. I detta fall är det fråga om medhjälp till brott. Det innebär att man främjar gärningen med råd eller dåd enligt 23 kap 4 § BrB. Eftersom personen i fråga bl.a. hållit fast och sagt åt den brottsutsatte att ge över sakerna är absolut tillräckligt för att dömas för medhjälp. Om det är medhjälp till rån är beroende på vilket uppsåt de som hjälpte till hade. Var de medvetna om att saker skulle stjälas och då hjälpte till genom att hålla fast personen och liknande är det troligt att de som hjälpt till döms för medhjälp till rån.

Personerna som hjälpte till kan även de dömas till rån om de agerat i samförstånd med den huvudsaklige gärningsmannen och alltså inte enbart till medhjälp.

Straffet för personen som hjälper till vid brottets fullbordan kan vara lika högt som för den som är gärningsman i lagens mening. Domstolarna gör en helhetsbedömning av hur mycket man har hjälpt till och vilket uppsåt man har haft. I detta fall när personerna har hjälpt till genom att bl.a. hålla fast den brottsutsatte är det troligt att domstolarna dömer ungefär lika hårt på den som har begått själva rånet.

Påföljd
Eftersom personen är 16 år ska man även få straffet sänkt då en persons ungdom särskilt ska beaktas enligt 29 kap 7 § BrB. Enligt de regler som domstolarna brukar förhålla sig till ska en 16-åring få ungefär ¼ av det straff som en fullt vuxen person skulle få.

Det är inte troligt att det blir fängelse då högsta domstolen vid flertalet tillfällen har uttalat att fängelse väldigt sällan ska användas om en person inte är myndig och enligt 30 kap. 5 § BrB krävs det synnerliga skäl att döma någon under 18 år till fängelse. Synnerliga skäl kan vara att man exempelvis begått ett väldigt allvarligt brott vilket jag inte anser vara fallet enligt de omständigheter du har berättat. Sluten ungdomsvård kan istället bli aktuellt men det döms endast ut om straffet för en vuxen hade satts till fängelse. Sluten ungdomsvård blir dock troligtvis endast aktuellt om personen som begått brottet tidigare är straffad och våldet som användes vid rånet var stort.

Dagsböter kan bli aktuellt troligtvis förenad med villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på vilket behov de anser personen som har begått brottet har. Det kan också bli fråga om något av de särskilda ungdomspåföljderna såsom ungdomsvård enligt 32 kap. 1 § BrB om den som begått brottet har särskilt behov av vård eller ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB Bedömningen om särskilt behov av vård föreligger sker bland annat utifrån tidigare brott, familjesituation, gärningsmannens attityd till brottet med mera. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den dömde utvecklas ogynnsamt. Kan vårdbehovet tillgodoses inom ramen för ungdomstjänst bör kravet på vårdbehov inte anses uppfyllt och man skall istället döma till ungdomstjänst om gärningsmannen accepterar det. Eftersom valet av påföljd är väldigt beroende av den person det gäller och dess livssituation kan jag inte svara på vilken påföljd det blir eftersom jag inte har några uppgifter om personerna som har varit delaktiga i brottet och hur deras inställning till exempelvis ungdomstjänst är. Är personen som blir dömd öppen för ungdomstjänst är det troligt att det blir straffet och alltså inte dagsböter förenad med exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1003)
2019-04-21 Hur länge finns mitt brott i belastningsregistret?
2019-04-19 Fotboja för nytt straff
2019-04-19 När gallras en prick från belastningsregistret
2019-04-17 Vad utgör en grov misshandel? Hur påverkar det faktum att den tilltalade är 17 år påföljdsbestämningen?

Alla besvarade frågor (68021)