Påföljd för omyndig

2020-11-15 i Påföljder
FRÅGA
HejJag är 17 år och blev för ca 1 månad sedan tagen av vakter när min kompis bad mig stjäla en produkt av värdet 38kr. Detta finns på övervakningskameror och man ser även att det är min kompis som ger mig produkten. Nu idag fick jag ett brev hem från polisen där jag är inkallad till ett förhör där jag är misstänkt för ringa stöld. Vad kan mitt straff bli eftersom det finns bevis på att jag begick brottet och har det någon betydelse att det var min kompis som vad mig göra detta åt hen? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken påföljd som kan bli aktuell för dig i den aktuella situationen samt om denna påföljd kan lindras med beaktande av det faktum att din vän bad dig begå handlingen.


Straffskalan
Bestämmelser om brott och straff finns framförallt i Brottsbalken (BrB). Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § BrB. Lagrummet anger att du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Påföljder för omyndiga
Eftersom att du är under 18 år anses du inte vara myndig. Notera att detta ska skiljas från straffmyndighet. En person som är straffmyndig kan kan dömas till en påföljd. I Sverige blir man straffmyndig när man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). För de som är under 18 år finns det särregleringar för val av påföljd.

Då du är omyndig krävs synnerliga skäl för att du ska dömas till fängelse (30 kap. 5 § BrB). Sådana anses inte föreligga i ditt fall. Även sluten ungdomsvård kan du utesluta då detta främst är aktuellt för väldigt grova brott.

Man kan även dömas till ungdomsvård om ett vårdbehov föreligger eller diverse åtgärder enligt Socialtjänstlagen samt Lag om vård av unga (32 kap. 1 § BrB). Ungdomsvård kan även kombineras med ungdomstjänst (se nedan) och böter (32 kap. 3 § BrB).

Ungdomstjänst kan man också dömas till om man begått ett brott och är under 21 år om detta anses vara lämpligt med hänsyn till personens personlighet och andra omständigheter (32 kap. 2 § BrB).

Eftersom du dessutom är under 21 år får domstolen döma till ett lindrigare straff (29 kap. 7 §).

Aktuell påföljd i ditt fall
Det är väldigt svårt att klargöra exakt vilken påföljd som du kommer att dömas till. Vid bedömningen av val av påföljd beaktar man flera olika omständigheter i varje specifikt fall. Bland annat din ålder, tidigare brottslighet och brottets allvar spelar roll (kap. 29-31 BrB). Din unga ålder och det låga beloppet på varorna talar för att du inte ska dömas till någon särskilt allvarligt påföljd.

Det faktum att din vän bad dig stjäla kan påverka ditt straff. Förmildrande omständigheter regleras i 29 kap. 3 § BrB, s.k provokation ligger närmst till hand för din situation (29 kap. 3 § 1 st BrB). Provokation innebär att någon retas eller hetsas att begå brott. När man beaktar omständigheterna ska man vid en objektiv bedömning framstå som förståeligt att du agerat som han eller hon gjort. Misshandel är ett exempel på provokation. Hur din vän gick tillväga för att få dig att stjäla kommer att vara avgörande för om detta ska innebära en strafflindring för din del. Troligtvis lär detta dock inte påverka ditt straff.


Sammanfattning
Det är svårt att veta exakt vilken påföljd som blir aktuell i varje enskilda fall. Det görs en sammanvägning av samtliga omständigheter som föreligger i ditt fall. Dock talar din unga ålder och det låga värdet på produkten du stal för en mildare påföljd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?