Påföljd för nytt brott efter en tidigare dom

2019-03-02 i Påföljder
FRÅGA
Har en bekant (19 år) som fått en villkorlig dom pga stöld. Vilket innebär en prövotid på två år. Innan denna dom hände en grej där han är under utredning (åverkan på bil,som han har ersatt redan till bilens ägare) om detta går till rättegång kan det dömas under prövotiden trots att det hände innan dom? Alltså kan den villkorliga domen upphävas och bli något annat pga av ett brott som skedde innan domen för stöld.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom hittar du i 34 kap. brottsbalken (BrB).

Det som tidigare kallades för åverkan heter numera ringa skadegörelse och regleras i 12 kap. 2 § BrB.

Domen står fast och kommer inte att upphävas

En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den meddelats, 51 kap. 1 § rättegångsbalken. Att en dom vunnit laga kraft betyder att den inte kan överklagas, och därmed inte heller ändras om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger (vilket inte verkar vara fallet). Därmed kommer stölddomen inte upphävas. Däremot kan påföljden i en lagakraftvunnen dom ändras under vissa förutsättningar vid nyupptäckt brottslighet.

Huvudregeln är att en ny påföljd ska bestämmas för skadegörelsen

Om en person döms för ett brott, och man i efterhand upptäcker att personen även har begått andra brott, ska rätten som huvudregel döma ut en ny påföljd för det nyupptäckta brottet utan att den "gamla" påföljden ändras, 34 kap. 1 § BrB. Värt att notera i sammanhanget är att domstolen ska beakta att personen redan har dömts till en påföljd, vilket kan påverka påföljden för det nyupptäckta brottet i en lindrigare riktning, 34 kap. 2 § BrB. Det finns dock två undantag från huvudregeln att en ny påföljd ska bestämmas, som jag kommer att behandla i det följande.

Den villkorliga domen för stöld kan komma att avse även ringa skadegörelse

Om det nyupptäckta brottet (skadegörelsen) är utan nämnvärd betydelse i förhållande till det andra brottet (stölden) kan domstolen meddela en så kallad konsumtionsdom. Då bestämmer rätten att påföljden för det första brottet även ska omfatta det nyupptäckta brottet, 34 kap. 3 § BrB.

Utan att veta mer om brotten är det svårt att uttala sig om skadegörelsen är utan nämnvärd betydelse i förhållande till stölden, då det beror på hur grovt respektive brott varit. Min uppfattning är dock att påföljden mest sannolikt hade blivit strängare om brotten hade handlagts i en och samma rättegång. Om så är fallet ska domstolen inte meddela en konsumtionsdom.

Domstolen kan undanröja den villkorliga domen och bestämma ny påföljd för båda brotten

Om det finns särskilda skäl kan domstolen också undanröja den villkorliga domen och bestämma en ny påföljd, 34 kap. 4 § BrB. Med "särskilda skäl" avses främst praktiska problem, till exempel om verkställandet av den villkorliga domen hindras av att personen döms till ett fängelsestraff för det nyupptäckta brottet. Detta blir antagligen inte aktuellt i förevarande fall.

Sammanfattning

Den villkorliga domen är sannolikt inte ett hinder för att personen kommer bli dömd till ny påföljd om personen döms för ringa skadegörelse. Därmed kommer troligtvis den villkorliga domen stå fast även om personen döms för ringa skadegörelse och en ny påföljd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1233)
2020-05-30 Misstänkt för försök till grovt narkotikabrott
2020-05-29 Hur länge finns trafikbrott kvar i brottsregistret?
2020-05-29 Får man förvara hund i bil på natten?
2020-05-28 Påföljdbestämning och straffmätning avseende snatteri begånget av 16-åring

Alla besvarade frågor (80471)