Påföljd folkbokföra sig fel för att få högre bidrag

2016-04-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har fått reda på att en granne står skriven på min lägenhet för att hans sambo ska få fullt socialbidrag och bostadsbidrag. Vad är straffet för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tänkte att jag först kort beskriver folkbokföringsreglerna, sedan kommer jag att förklara varför din grannes handling är ett bidragsbrott. Därefter kommer en fingervisning på vilken påföljd som kan bli aktuell. I slutet av mitt svar finns en kort sammanfattning.

Enligt 6 § folkbokföringslagen (här) ska man vara folkbokförd på den adress man anser sig vara bosatt. Att vara folkbokförd på fel adress är inte i sig ett brott förutom att det bryter mot folkbokföringslagen, däremot är det ett brott att avsiktligt lämna en oriktig uppgift för att få en ekonomisk förmån i form av bidrag.

Det du beskriver är att se som bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen (här). Det uppfyller även rekvisiten för att anses vara bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken (här). Det uppstår alltså en konkurrens mellan bestämmelserna. Dock har bidragsbrottslagen företräde framför bedrägeri varför jag kommer att svara utifrån bidragsbrottslagen.

I 1 § bidragsbrottslagen (här) föreskrivs att lagen är tillämplig på bland annat bidrag från Försäkringskassan (här bostadsbidraget) samt från kommunen (här socialbidraget).

Din granne har lämnat oriktiga uppgifter, i det här fallet folkbokfört sig på ett sätt som ger oriktiga uppgifter, i avsikt att få en ekonomisk förmån som annars inte hade betalats ut/betalats ut med för högt belopp. Påföljden är i normalgraden fängelse upp till två år (innefattar även böter). Vid ringa brott är påföljden böter eller fängelse i sex månader. Är brottet istället att ses som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, 3 § bidragsbrottslagen (här).

Vad eventuellt straff skulle bli för din granne är svårt för mig att säga. Domstolen gör bedömningar i varje enskilt fall där man beaktar samtliga omständigheter. Det görs en bedömning av vilken grad brottet anses vara, om din granne tidigare är straffad och så vidare. Det föreligger en presumtion mot fängelse i 30 kap. 4 § brottsbalken (här), alltså dömer domstolen i första hand inte till fängelse. En vanlig påföljd vid bidragsbrott av normalgraden är dagsböter och villkorlig dom.

Sammanfattningsvis är det att bryta mot folkbokföringslagen att folkbokföra sig fel. Att folkbokföra sig fel med avsikt att få bidrag man inte är berättigad till gör att det kan talas om bidragsbrott. Påföljden vid normalgraden är fängelse i upp till två år, domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall varför det är svårt att uttala sig om den exakta påföljden som blir aktuell.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1339)
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?
2020-10-19 Påföljd vid narkotikabrott

Alla besvarade frågor (85192)