FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/04/2015

Önskemål om ny vårdnadshavare vid föräldrars bortgång

Hej.

jag undrar om man på något sätt kan bestämma vem som tar hand om barnen om båda föräldrarna skulle gå bort? Tex genom testamente?

Undrar också om det går att försäkra så att om en förälder går bort att dennes familj (syskon och föräldrar) får umgängesrätt med barnen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Regler om vårdnadshavare, förmyndarskap och umgänge finner du i föräldrabalken (FB).

Barnets vårdnadshavare, vanligtvis barnets föräldrar, har enligt 6:10a och 10:7 FB möjlighet att uttrycka och få beaktat önskemål om vem eller vilka som i händelse av deras frånfälle ska få vårdnaden (det ”personliga” ansvaret) och/eller förmyndarskapet (det ”ekonomiska” ansvaret) över deras barn. I de absolut flesta fall är vårdnadshavaren och förmyndaren samma person. Har föräldrarna uttryckt en sådan önskan som avses i lagen så kommer alltså domstolen efter deras bortgång att fastställa en ny vårdnadshavare/förmyndare i enlighet med denna, såtillvida önskemålet inte skulle anses som olämpligt. Detta kan vara fallet om det den utsedda personen eller barnet självt, sen det uppnått tillräcklig mognad, motsätter sig utnämningen. Det finns inga formkrav för denna typ av viljeyttringar, så som det exempelvis finns för testamenten. Det enda som behövs är att önskan är bevisbar, vilket såklart underlättas av skriftlig dokumentation. Förslagsvis råder jag er att upprätta en separat handling som ni förvara på en säker plats, och informerar er/era tilltänkta vårdnadshavare om dokumentets förekomst.

Angående din andra fråga kan generellt sägas att närstående till barn, exempelvis morföräldrar, släktingar eller liknande inte har någon lagstadgad umgängesrätt. Barnet ifråga kan dock med stor sannolikhet bedömas ha ett faktiskt behov av att umgås med sina släktingar. Om en vårdnadshavare utan godtagbara skäl då omöjliggör ett tillgodoseende av detta behov kan socialstyrelsen träda in och efter domstolsprocess utkräva en slags umgängesrätt för barnet med släktingarna, se 6:15a FB. Denna process inleds ofta genom att berörda släktingar hör av sig till socialstyrelsen i den kommun där de bor. Det finns dock inte samma rättsliga möjlighet för vårdnadshavare att på förhand uttrycka önskemål om vilka personer barnet ska få umgänge med vid deras eventuella frånfälle, utan bedömningen kommer utgå från vad som anses lämpligt för barnet vid det givna tillfället.

Hoppas att det här gav svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du alltid välkommen att skicka en ny fråga, eller kommentera nedan!

Mvh

Anton PeterzénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000