Omfattas testamente av makes arvsrätt

2015-10-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar, när en förälder dör och lämnar ett testamente gäller testamentet före makens rätt att ärva eller kommer den testamenterade summan att testamenteras ut vid den andra makens död? Dessutom undrar jag om båda makarna är döda och den senare hade mer skulder än egna tillgångar får den täcka skulderna med egendomen som den hade med fri förfoganderätt från den första avlidne maken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makes arvsrätt

När en av makarna i ett äktenskap dör är det makens bröstarvingar som i första hand skall ärva honom eller henne enligt Ärvdabalken 2 kap. 1 §. Dock finns det en rätt för efterlevande make att ärva bröstarvingarna med försteg vilket innebär att bröstarvingarnas arv skjuts upp till förmån för efterlevande make, Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Bröstarvingarna får då inte ut sitt arv direkt när den första maken dör utan de får vänta tills även den andra maken avlidit. Det uppskjutna arvet kallas för efterarv.

Omfattas testamente av makesarv

Har den först avlidne maken upprättat ett testamente påverkar det hur arvet skall fördelas och Ärvdabalkens regler om fördelning av arv kan helt eller delvis sättas ur spel. Genom testamente kan testatorn testamentera bort sin egendom till vem han eller hon vill men testamentet får inte inskränka en bröstarvinges laglott. Laglotten utgör halva den arvslott som skulle tillfalla bröstarvingen enligt lag om inget testamente fanns och denna har bröstarvingen en ovillkorlig rätt till, Ärvdabalken 7 kap. 1 §. Skulle ett testamente innebära att en bröstarvinge inte kan få ut hela sin laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet. Detta måste bröstarvingen göra inom sex månader från det att denne delgivits testamentet, Ärvdabalken 7 kap. 3 §.

Ett testamente medför att den egendom som omfattas av denna inte skall fördelas enligt Ärvdabalkens regler och därmed skall egendomen tillfalla testamentstagaren direkt och omfattas inte av makes arvsrätt. Den egendom som sedan inte omfattas av testamentet skall fördelas enligt lagens regler i Ärvdabalken och denna egendom ärver den efterlevande maken gemensamma bröstarvingar med försteg. Slutsatsen blir alltså att testamentstagares arv således inte omfattas av efterlevande makes arvsrätt.

Makes arvsrätt – arv med fri förfoganderätt

Det som den efterlevande maken erhåller vid den första makens död utgör en egendomsmassa men olika delar innehar maken med olika rätt. Den del som den efterlevande maken ärver bröstarvingarna med försteg ärver maken med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över egendomen under sin livstid genom att förbruka den, sälja den eller ge bort den. Det enda som den efterlevande maken inte får göra är att testamentera bort egendomen, Ärvdabalken 3 kap 2 § 1 st sista punkten. Den del som den efterlevande maken har fått genom bodelningen på grund av giftorätt eller som utgör enskild egendom, innehar den efterlevande maken med full äganderätt, vilket innebär att maken kan förbruka denna under sin livstid och även disponera över den genom testamente.

Detta medför att det inte är något som hindrar att den efterlevande maken använder egendom som han eller hon erhållit med fri förfoganderätt efter den först avlidne för att täcka sina skulder, den efterlevande maken får ju fritt disponera över egendomen under sin livstid. Skulle dock den efterlevande maken genom gåva eller liknande, utan hänsyn till den först avlidnes arvingar, väsentligt minskat boets tillgångar ska den först avlidnes arvingar kompenseras, Ärvdabalken 3 kap. 3 §. Detta sker genom att ett vederlag skall utgå för den minskning som gåvan har inneburit.

Slutsats

Egendom som omfattas av testamente omfattas inte av makes arvsrätt. Det som efterlevande make ärver med fri förfoganderätt har denne rätt att i princip göra vad den vill med under sin livstid, utom att testamentera bort egendomen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3546)
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

Alla besvarade frågor (86576)