Om verkställande av dom överförs från Norge till Sverige omvandlas straffet efter svensk lagstiftning?

2019-02-16 i Påföljder
FRÅGA
Om verkställande av dom överförs från Norge till Sverige omvandlas straffet efter svensk lagstiftning?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Eftersom jag inte vet vad det är för verkställande dom som det rör sig om kommer jag i mitt svar fokusera på ett fängelsestraff men nämner även hur det ser ut för andra straff. Svaret på din fråga finns i Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. (Lag 1963:193).

Det korta svaret på din fråga är att om straffet är fängelse i Norge kommer det omvandlas till lika lång tid i fängelse i Sverige. Därefter kommer straffet verkställas som om det var en svensk verkställande dom.

Jag kommer nedanför gå igenom reglerna lite mer utförligt om du är intresserad!


Samarbete nordiska länder emellan

De nordiska länderna har en gemensamt stiftat lagar som reglerar möjligheten att verkställigheten av domar kan ske i de andra länderna. I Sverige är det Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Om det rör sig om en dom där fängelse är straffets verkställighet kan domstolen i landet där personen döms begära att verkställigheten ska ske i det nordiska land där den dömde är medborgare eller har sin hemvist. Domen kan även verkställas i det land där den dömde uppehåller sig om det är lämpligast. Det krävs inget samtycke från den dömde.

Som nämnt så om straffet är fängelse i Norge kommer det omvandlas till lika lång tid i fängelse i Sverige. Därefter kommer straffet verkställas som om det var en svensk verkställande dom. Exempelvis så om det är så att du döms till fängelse i 6 år i Norge kommer även fängelsetiden i Sverige vara 6 år. Dock så kommer den dömde ha möjlighet att bli villkorligt frigiven utefter de svenska lagarna. (Lag 1963:193 1 §, 2 § & 7 §)

Förutom verkställighet i fängelse så omfattar det nordiska samarbetet verkställighet av förverkanden, böter, övervakning av villkorligt dömda och villkorligt frigivna. (Lag 1963:193 1 §)


Samarbete inom EU och internationellt

En annan lag som har regler gällande verkställighet av domar är Lag (1972) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Denna lag berör länder över hela världen och innebär att ett överförande av straff från ett land som har högre straff för brottet än vad svensk lag har ska svenska straffverkställighetsregler användas. Detta innebär att den som avtjänar ett straff kan bli villkorligt frigiven från fängelsestraffet enligt svenska lagar.

Inom EU reglerar lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen verkställighetsöverflyttning. Enligt lagen ska kriminalvården pröva om en utländsk dom ska verkställas i Sverige eller om någon annan medlemsstat ska verkställa domen.


Avslutningsvis så verkställs straff som överförs till Sverige utefter svenska lagar, men ex. fängelsetiden kommer vara densamma. Om det är så att du känner någon som vill få sin straffverkställighet överflyttad till Sverige från Norge kan personen begära att få straffverkställigheten till Sverige. Den dömde för ansöka om detta hos den svenska ambassaden i Norge, en utlandsmyndighet eller till centralmyndigheten. Det är kriminalvårdens huvudkontor som beslutar om överflyttning kan ske.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71166)