Om styrelseledamöter i bostadsrättsförening

2015-04-07 i Föreningar
FRÅGA
I Brf där jag bor består styrelsen av 4 personer och en suppleant, varav 2 ordinarie kommer från samma lägenhet och en av dessa är ordförande med utslagsrätt. Detta betyder att en lägenhet kan fatta beslut för hela föreningen vid omröstning 2-2. Jag tycker att denna styrelsesammansättning är mycket olämplig och har skrivit en motion om att varje lägenhet bara ska kunna tillsätta en styrelsemedlem. På stämman har varje lägenhet bara en röst medan styrelsebeslut kan helt domineras av en lägenhet.Det blir ju problem om beslut som gäller de 2 medlemmarnas lägenhet då inte har rätt att rösta i eget ärende.I stadgarna finns ingen begränsning om antalet styrelsemedlemmar per lägenhet.Finns det uttalande/rådgivning om lämpligheten i denna fråga?Styrelsen måste bestå av minst 3 personer enligt våra stadgar. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att man ska vara medlem i föreningen för att kunna bli styrelseledamot, om inte stadgarna tillåter annat i särskilt angivna fall, vilket framgår av Lag om ekonomiska föreningar (1987:667) 6:4 andra stycket. Om inte annat bestäms i stadgarna så kan även bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot, även om bostadsrättshavaren själv inte är medlem i föreningen, vilket framgår av Bostadsrättslag (1991:614) 9:12 punkt 2. Dock ska det alltid finnas en ordförande, och denne måste väljas bland styrelsens ledamöter (Lag om ekonomiska föreningar 6:8 första stycket). Det innebär att lagen inte uppställer något hinder mot att styrelsen innehåller ledamöter som bor i samma lägenhet, och inte heller mot att några av dem inte ens är medlemmar i föreningen.

I fråga om styrelsens befogenhet så tillämpas likhetsprincipen, bland annat för att hindra att röstmajoriteten i en situation liknande din vidtar åtgärder som står i konflikt med bostadsrättsföreningens ändamål. Denna princip gäller oberoende av lag, men kommer i fråga om bostadsrättsföreningar till uttryck i Lag om ekonomiska föreningar 6:13. Innebörden av denna bestämmelse är att styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen inte får företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna bestämmelse är dock fakultativ och gäller inte om samtliga medlemmar i föreningen är överens om en åtgärd, även om åtgärden senare blir ifrågasatt. Om en styrelseledamot åsidosätter likhetsprincipen genom oaktsamhet så kan han bli ersättningsskyldig för den skada han åsamkar föreningen, föreningsmedlem eller någon annan (Lag om ekonomiska föreningar 13:1).

Problematik kan precis som du säger uppstå i fråga om jäv när två av styrelsens ledamöter är gifta eller sambor med varandra, eller i fallet där hela styrelsen utgörs av medlemmar från samma familj. För att styrelsen ska vara beslutsför så måste mer än hälften, i ditt fall minst tre, eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna vara närvarande (Lag om ekonomiska föreningar 6:9 första stycket). Jäv föreligger om föreningen handlägger en fråga om ett avtal med ledamoten, eller ett avtal med någon annan i vilken ledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. En sådan tredje person kan mycket väl vara ledamotens make eller sambo, som också råkar vara ledamot och därmed heller inte får handlägga frågan på grund av jäv (Lag om ekonomiska föreningar 6:10). Faktumet att några av styrelsens ledamöter är gifta eller sambor med varandra innebär inte jäv i sig, men kan vara olämpligt eftersom styrelsen kan mista sin beslutsförhet om flera ledamöter inte får handlägga och besluta i en fråga på grund av jäv. HSB rekommenderar av jävsskäl att styrelsen i en bostadsrättsförening inte innehåller ledamöter som är närstående med varandra.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort läget och givit dig ytterligare argument för din ståndpunkt om stadgeändring. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du självklart välkommen att återkomma till mig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll