Om laglott, klandertalan etc.

2016-05-13 i Bröstarvinge
FRÅGA
HejMin far avled för en tid sedan, han gifte om sej med en kvinna som hade två barn, far hade fyra barn.Dom skrev ett testamente och en överlåtelse av egendom till hustrun efter att far fått demensdiagnos.I testamentet står att all den avlidnes kvarlåtenskap skall tillfalla den andre (i det här fallet alltså makan) med fri förfoganderätt, även att egendomen ska utgöra giftorättsgods.Innebär detta att fars bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och att hustrun kan göra av med alla pengar?Kan man få omständigheterna kring upprättandet av testamentet och gåva till maka prövat, tex att far var dement vid de tillfällena?Ungefär hur mycket kostar det att anlita en jurist och hur stor chans är det att få rätt?Vad innebär klandertalan?Är det dumt att inte godkänna testamentet men samtidigt förbehålla sej rätten till sin laglott?Mycket tacksam för svar/ Undrande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst kan bröstarvingar inte göras lottlös, med bröstarvingar menar man den avlidnes barn. Oavsett testamente har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är laglotten hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Resterande del av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren fritt förfoga över genom testamente dvs. i det här fallet testamentera till sin kvarlevande maka. Laglotten utgörs alltså av hälften av den avlidnas kvarlåtenskap och ska fördelas mellan bröstarvingarna. Att det finns ett testamente innebär alltså inte att rätten till laglotten försvinner. Det krävs dock att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen av testamentet, för att laglotten ska utgå, se 7 kap 3 § här . Om denna tid försitts, förlorar bröstarvinge sin rätt att utfå laglotten.

Alla barn har dessutom i detta fall rätt att få ut sin laglott på en gång då den efterlevande makan inte är er mor. I vanliga fall gäller att make ärver egendom med förtur, dvs. att efterlevande make ärver den avlidne maken framför bröstarvingar, se 3 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock under förutsättning att arvingen är ett gemensamt barn till makarna, alltså bröstarvinge inte bara till den avlidne utan också till den efterlevande maken. I detta fall är ju de fyra barnen inte gemensamma varför de är så kallade särkullbarn. Här gäller inte regeln om makes rätt att ärva med förtur och ett särkullbarn har därför rätt att få ut sitt arv på en gång. De kan därför få ut laglotten omedelbart efter faderns bortgång vilket framgår av samma paragraf.

Den andra hälften dvs. som ni inte får ut genom laglotten ska ju tillfalla makan med fri förfogananderätt vilket innebär att hon får disponera/förfoga över egendomen så som hon önskar när hon är i livet men får dock inte testamentera bort egendomen. När makan sedan avlider ärver ni en kvotdel i efterarv. Att man ärver en kvotdel innebär att förmögenheten både kan öka och minska efter makans bortgång. Kvotdelen räknas ut på så sätt att den summa makan erhöll i arv efter din far divideras med hennes totala förmögenhet. Till exempel ärver hon 1 miljon och hon efter arvet har en förmögenhet på 2 miljoner dvs. hon hade redan 1 miljon när hon erhöll arvet innebär det att kvotdelen är 1 milj/2 milj=1/2. Det innebär alltså att oavsett makans förmögenhet vid hennes botgång så ska hälften(1/2) av hennes förmögenhet tillfalla er bröstarvingar. Visserligen kan hon göra sig av med alla pengar hon äger men i och med att hon har två egna barn är det kanske inte så troligt och ni har rätt till kvotdelen när hon avlider.

En klandertalan innebär att du överklagar något i detta fall testamentet. För att göra gällande att testamentet är ogiltigt kan du som arvinge klandra det inom sex månader från att du har blivit delgiven det i bestyrkt avskrift av testamentstagaren 14 kap. 4 och 5 §§ ÄB. Med delgivning räknas som huvudregel när du har mottagit handlingen och klandertalan anses väckt när din stämningsansökan har inkommit till tingsrätten 13 kap. 4 § Rättegångsbalken. Du väcker alltså talan om klander hos tingsrätten. Talan väcks mot testamentstagare.

Ett testamente kan ogiltigförklarats om detta har upprättats under psykisk störning se 13 kap. 2 § Ärvdabalken. Demens kan i vissa fall ses som en psykisk störning. Det är dock ingen självklarhet att bara för att någon lider av demens vid tillfället för upprättandet av testamentet att det ska ogiltigförklarats. Det måste föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Hur vida demenssjukdomen ska ses som en ogiltighetsgrund beror på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. För att en person ska kunna skriva ett testamente måste personen förstå vad den gör, men det är inte så att demenssjukdom automatiskt diskvalificerar någon från att skriva ett testamente. En dement person kan ibland förstå vad som sker i nuet men inte minnas sammanhang längre tillbaka.

Vi har ett samarbete med Familjens Jurist vilka jag starkt kan rekommendera dig att anlita, de tar för närvarande 1654 kr/timmen. Att säga vad den totala kostnaden blir är väldigt svårt att säga för beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Hur stark bevisning man har, om andra parter motsätter sig det osv. När man har ett inledande möte brukar dock juristen på ett ungefär få en uppfattning om hur omfattande ditt ärende är och kan möjligtvis ge dig en ungefärlig siffra. Angående klander av testamente är det en bevisfråga och har man inte sjukintyg på demens kan det vara ganska svårt att bevisa att personen som skrev testamentet inte var i sina sinnes fulla bruk. Dessutom ska två personer bevittna ett testamente när det skrivs under och om de ansåg att han förstod vad han gjorde lär de vara väldigt svårt att bevisa motsatsen. Bevisbördan ligger nämligen hos dig. Men som vanligt inom juridiken beror det på det enskilda fallet så för att få svar på den frågan krävs att en jurist sätter sig in mer i ditt ärende.

Om du ska klandra testamentet ska du inte godkänna det men så länge du godkänner testamentet medrbehåll för din laglott kan du godkänna testamentet och fortfarande få ut din laglott.

Vill du ha en mer djupgående utredning eller ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att använda några av våra betaltjänster t ex. Lawline Express.

Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85286)