Om jag bjuder in till evenemang (skridskor), kan jag då bli skadeståndsskyldig?

FRÅGA
Om jag bjuder in till ett evenemang via mail, SMS eller på Facebook eller annat socialt media där jag föreslår en viss runda som jag kanske ändrar under turen, exempelvis MTB eller långfärdsskridskor, och ett antal av mina vänner tackar ja och kanske även tar med sig några andra vänner som jag inte känner sedan tidigare, kan jag på något sätt anses vara ledare och vid något tillfälle bli ansvarig om det skulle ske en olycka där någon skadar sig eller till och med avlider.Verksamheten sker alltså inte inom ramen för någon klubb, det handlar inte heller om ett sälj-köp förhållande som regleras i något avtal (skriftligt eller muntligt). Det är endast ett antal personer som känner varandra mer eller mindre som gör ngt gemensamt.Tack på förhand.Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är det fråga om huruvida skadeståndsskyldighet kan uppkomma för din del gentemot andra personer, i det fall det inte föreligger avtal emellan er. Det är sålunda fråga om utomobligatoriskt skadeståndsansvar, vilket regleras i skadeståndslag (1972:207) (SkL).

Möjligheten att kräva skadestånd

Den regel som är av störst intresse är den som stadgas i 2 kap. 1 § SkL. Bestämmelsen anger, att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada, ska ersätta skadan. Sålunda måste inledningsvis en "ansvarsgrund" fastställas. Denna ansvarsgrund består enligt bestämmelsen antingen av uppsåt eller vårdslöshet. Att du under planeringen inför evenemanget eller under evenemanget uppsåtligen (det vill säga med avsikt) orsakar skada på någon av deltagarna, får anses vara uteslutet. Istället får en bedömning göras huruvida du kan anses vårdslöst i planerandet av evenemanget eller under evenemanget. För att avgöra om så är fallet genomförs en "culpaprövning" (latin för vårdslöshet). Vårdslöshet (eller culpa) kan beskrivas som åsidosättande av en av rättsordningen uppställd aktsamhetsnorm. Det tycks dock inte som att evenemanget innehåller några större riskmoment, varför det inte bör ha uppkommit plikt att agera för att avvärja människor från denna fara. Skulle det emellertid föreligga något riskmoment i och med evenemanget, bör risken för skadans förverkligande, skadans storlek, samt din medvetenhet om dessa faktorer, beaktas.

Skulle det dock fastställas, att det föreligger vårdslöshet, blir nästa fråga huruvida denna vårdslöshet har orsakat (vållat) skadan. Det ska nämligen för skadeståndsskyldighet föreligga "adekvat kausalitet" mellan vårdslöshet och uppkommen skada. Med det menas att det ska finnas ett visst kvalificerat orsakssamband mellan den handling som utförts och skadan som uppstått. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Eftersom det inte tycks som att det föreligger något riskmoment under evenemanget – i förevarande fall baseras detta på att det får anses icke riskfyllt att åka skridskor, vandra – bör det inte kunna anses att du agerat vårdslöst. Skulle det uppkomma skada, bör det även vara svårt att anse att det kan föreligga adekvat kausalitet. Låt mig exemplifiera. Under evenemanget färdas ni på skridskor över en is. En av personerna gå igenom isen och slår under fallet i en axel, vilket resulterar i viss invaliditet. Det är enligt min uppfattning inte adekvat kausalitet att din inbjudan till evenemanget resulterar i denna skada. Personen kanske inte är en van skridskoåkare och färdas ändå på is som markerats som för tunn, isen är stor och du har märkt ut ett område för färd, personen hoppar på isen etc.

Det ska även noteras, att det i detta fall bör vara fråga om samtycke från dessa personer. Det vill säga, dessa personer har förvisso inte samtyckt till viss skada. Däremot kan de anses ha samtyckt till risken för viss skada. Det kan även vara fråga om underförstått samtycke avseende risken för skada under evenemanget.

Slutsats

Det finns möjlighet att åläggas skadeståndsskyldighet för utomkontraktuella skador. För detta krävs att det föreligger uppsåt eller vårdslöshet till skadan, samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan.

Det tycks inte som att du varken har uppsåt till skada, eller att det kan komma att föreligga vårdslöshet. Skulle skada uppkomma, är det inte sannolikt att det skulle kunna anses föreligga adekvat kausalitet. Dessutom bör det anses föreligga samtycke till aktiviteten från deltagarna och sålunda samtycke till risken för eventuell skada.

Du löper sålunda inte risk för skadeståndsskyldighet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll