Om förälder ska företräda sitt barn vid den andra förälderns dödsfall

2019-04-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Min exman har dött. Vi har två gemensamma barn varav en är 16 år, den andra 23 år. Vad gäller? Ska jag som mamma företräda honom? Han har dessutom ett funktionshinder. Han kommer inte kunna närvara/föra sin talan på t.ex. bouppteckning mm. Ska jag gå in vid t.ex. lösöresdelningen, husförsäljning etc.?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Efter ett dödsfall behöver personens tillgångar och skulder avvecklas, och kvarlåtenskapen skiftas, detta sker genom att det bildas ett dödsbo. Era barn är din exmans bröstarvingar och blir därför dödsbodelägare, enligt 2 kap. 1 § och 18 kap. 1 § ärvdabalken.

För det fall att din exman hade gift om sig eller hade sambo vid dödsfallet kan t.ex. bostaden eventuellt behövas av den efterlevande makan/sambon. Jag tolkar det dock som att så inte är fallet här, utan att alla tillgångar kommer avyttras och skiftas.

Reglerna om dödsbon finns i 18 kap. ärvdabalken och regler om minderårigas egendom finns i föräldrabalken.

Huvudregeln i föräldrabalken är att föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet.

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar. Det blir aktuellt när:

värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbeloppsocialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddasbarnet får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet är högre än ett prisbasbelopp, då ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, då måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera.barnet är arvtagare, då måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen

Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarnämndens tillstånd inte inhämtas.

En god man kan behöva utses för ett barn, denne ska tillfälligt tillvarata barnets intressen i en viss angelägenhet och utses av överförmyndarnämnden. Detta blir aktuellt om:

både barn och förälder är delägare i samma dödsbobarnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälderen förälder ska låna barnets pengar.det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

För ditt 16-åriga barn blir det därför aktuellt med en god man om någon av punkterna är uppfyllda, t.ex. om ni båda skulle vara dödsbodelägare i din exmans dödsbo. Om så inte är fallet kan du företräda ditt barn som dödsbodelägare i egenskap som dennes förmyndare. Däremot kan överförmyndarnämnden behöva involveras om någon av förutsättningarna för kontrollerad förvaltning är uppfyllda.

Det framgår inte av din fråga vem av barnen som har ett funktionshinder. För det fallet att det är ert 23-åriga barn så beror det på vilken rättshandlingsförmåga hen har. Ett funktionshinder är inte i sig tillräckligt för att en rättshandlingsförmåga ska anses vara begränsad, utan det är en helhetsbedömning som spelar roll. För det fallet att ditt barn har ett funktionshinder som faller in under 11 kap. 4 § föräldrabalken ska domstolen, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för hen. Om 23-åringen däremot inte är i stånd att samtycka till en god man kan domstolen istället besluta om att förordna en förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77511)