Olika frågor avseende en bostadsrättsförening

Uppföljning av tidigare ärende av Jacob Björnberg

Kan jurist företräda mig i styrelsemöte och på stämma?

• Vad händer om brf ordförande ogiltigförklarar två styrelsemöten i rad?

• Vad händer om inget protokoll finns för stämma?

• Hur kan man hantera att det finns jäv i en fråga på styrelsemöte, och endast tre ledamöter röstar och är oeniga?

• Om man haft styrelsemöte, där inget protokoll finns, kan man ogiltigförklara det mötet 5 månader senare?

• Om det finns risk för personskada i brf:s fastighet, blir brf/styrelseledamot med kännedom om riskerna skadeståndsskyldig för ev skador?

• Om det finns risk för personskada i brf:s fastighet, är det då skyldighet att snabbast möjligast åtgärda felet?

• Om man betalt hantverkare för arbeten som varit akuta och gett muntlig information till annan styrelseledamot, kan man då bli återbetalningsskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag kommer nedan att besvara samtliga frågor i tur och ordning och i den mån det går. Det kan nämligen tänkas att vissa spörsmål eventuellt kan komma att kräva inhämtande av ytterligare information varför dessa i så fall behöver hänskjutas till din kommande telefonrådgivning. Den lagstiftning som behöver främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Skadeståndslagen (SkL).

Bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).

Notis: En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening varför föreningslagens bestämmelser också blir tillämpliga i det här fallet.

1. Vad händer om styrelseordföranden skulle ogiltigförklara styrelsesammanträden?

Frågan framstår som något svårtolkad. Men det korta svaret lyder naturligtvis att alla de beslut som har fattats på ett eller flera styrelsemöten kommer att sakna verkan. Den intressanta frågan är istället på vilka grunder ordföranden menar sig äga rätt att ensamt kunna bestämma att ett eller flera styrelsebeslut som tagits i behörig ordning ska ogiltigförklaras. I 7 kap. 22 § 1 st. EFL sägs att som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet, om det enligt stadgarna inte krävs en särskild röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ett beslut har fattas otillbörligt, exempelvis på grund av jäv, eller om styrelsen inte har varit beslutsför enligt 7 kap. 21 § EFL kan dock styrelsesammanträden angripas rättsligt och då ankommer det till och med på ordföranden att i kraft av sitt ämbete agera på sådana missförhållanden. I förekommande fall kan det till och med vara straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet bryta mot vissa regler om styrelsens beslutsförhet, se 22 kap. 1 § 1 st. 2 p. EFL som hänvisar till 7 kap. 21 § 2 st. i samma lag.

2. Vad händer om det inte har upprättats något stämmoprotokoll?

I 6 kap. 39 § EFL stadgas att protokoll ska föras vid föreningsstämman och att det är ordföranden som ansvarar för att så sker. I protokollet ska det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har fattat, protokollet ska hållas tillgängligt hos föreningen senast tre veckor efter stämman och protokollet ska vidare förvaras på ett betryggande sätt. Regeln har dock delvis karaktären av en så kallad lex imperfecta - bestämmelse, vilket betyder ofullständig lag eller lag utan sanktion. Men om det går att påvisa att en skada har uppkommit till följd av det inträffade kan det möjligtvis att argumenteras för ett visst skadeståndsansvar.

3. Hur hanteras jäv inom styrelsen? Och vad händer om styrelsen endast består av tre ledamöter?

Svaret på den senare frågan är att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter varför detta inte torde utgöra något problem, 7 kap. 1 § 1 st. EFL, och oenigheten löses genom ordförandens utslagsröst. Brott mot jävsregeln i 7 kap. 23 § EFL kan föranleda en skyldighet att utge skadestånd enligt den allmänna skadeståndsbestämmelsen i 21 kap. 1 § EFL i vilken det uttalas att en styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när denne utför sitt uppdrag ska ersätta skadan. Detsamma gäller om skadan tillfogas en medlem eller någon annan genom en överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna.

4. Kan man ogiltigförklara ett styrelsesammanträde efter fem månader vid avsaknad av erforderligt styrelseprotokoll?

Nej, troligtvis inte. Däremot skulle det möjligen kunna leda till viss skadeståndsskyldighet i enlighet med föreningslagens allmänna skadeståndsregel (se ovan). Men det förutsätter otvetydigt en konstaterad skada, vilket givetvis ligger i sakens natur.

5. Bostadsrättsföreningens skadeståndsskyldighet vid uppkomna personskador i fastigheten, vad gäller? Och föreligger det en skyldighet att åtgärda sådant som utgör risker för uppkomsten av sådana skador?

Skadeståndsskyldighet är egentligen ganska komplext och eftersom skadeståndsansvar redan har nämnts i den tidigare framställningen kommer den här frågan att behandlas ganska ingående (dock på ett relativt teoretiskt plan). Syftet är att förhoppningsvis kunna öka förståelsen något för hur den skadeståndsrättsliga bedömningen brukar gå till.

En grundläggande förutsättning för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om en så kallad personskada. Med en sådan avses en fysisk skada på person, men reglerna tar även sikte på psykiska skador varför även dessa rättsligt sett också är att betrakta som personskador. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska tilläggas att det för skadeståndsansvar fordras att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (i det här fallet personskadan), vilket framgår av huvudregeln i 2 kap. 1 § SkL.

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan drabbades av eldsvådan. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet är således inte uppfyllt här.

Slutligen och som svar på den andra frågan kan det kort sägas att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla huset och marken i gott skick och bör naturligtvis avhjälpa allvarliga brister. Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i din nyttjanderätt genom föreningens vållande kan du som bostadsrättshavare, förutom ett skadestånd vid uppkommen skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer (se ovan), även vara berättigad till nedsättning på årsavgiften, 7 kap. 4 § BRL som hänvisar till 2 § i samma kapitel.

6. Kan du bli återbetalningsskyldig för beställda hantverksarbeten trots att du i förväg har informerat en enskild styrelseledamot?

Den här frågan ter sig också som något svårtolkad. Du uppger nämligen att du själv har betalat för de aktuella hantverksarbetena varför jag inte riktigt förstår till vem du i så fall skulle kunna bli återbetalningsskyldig, om det nu inte är så att du har använt föreningens medel vill säga. Detta tåls att diskutera vidare under vårt kommande telefonsamtal. Men mycket kort kan följande anföras. Vad som egentligen åsyftas med begreppet "informerat" är för mig ovisst, men även om det skulle gå att likställa med ett godkännande från den ifrågavarande styrelseledamoten torde ett sådant sakna giltighet eftersom frågan förmodligen hade behövt hänskjutas till en fullsutten styrelse.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avseende din allra första fråga om vi skulle ha möjlighet att företräda dig i det här ärendet kan jag i nuläget inte svara på eftersom du tidigare enligt egen utsaga har erhållit ett nekande svar från byrån på grund av den just nu utomordentligt höga arbetsbelastningen.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på måndag den 21/12 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000