Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?

2021-10-27 i Testamente
FRÅGA
Vi har fått ett testamente att godkänna som nära släktingar till den avlidna. Detta är upprättat av en person som testatorn dessutom utsett till boutredningsman och testamentsexekutor. Samma person har dessutom bevittnat handlingen tillsammans med en ytterligare person. För den senare går det inte att utläsa vem denne är. Oläsbar namnteckning utan vidare hänvisning annat än till en adress. Är det gilltigt och ok?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om formkraven för testamente

De formkraven som ställs upp för att ett testamente ska vara giltigt är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen samtidigt närvarande när testatorn undertecknar testamentet eller bekräftar att det är dennes namnteckning på testamentet. Vidare krävs det för giltighet att vittnena vet att det rör sig om ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet. Slutligen så krävs det också för giltighet att vittnena bestyrker handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Om inte samtliga dessa formkrav är uppfyllda är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken).

En testamentsexekutor får var testamentsvittne

Att ett vittne har blivit utsedd till testamentsexekutor och boutredningsman av testatorn hindrar inte personen från att vara testamentsvittne. Detta förutsätter dock som vanligt att personen i fråga inte ingår i den förbjudna kretsen personer, t.ex. närstående, universell testamentstagare eller legatarie (testamentstagare) (10 kap. 4 § ärvdabalken).

Närmare om kravet på vittnenas bestyrkande av testamentet

Formkravet på bestyrkande av testamentet avser vittnenas namnteckning av handlingen och ingenting mer, vilket finns i ditt fall. Vittnet i fråga har undertecknat testamentet. Det framgår av lagen att testamentsvittnena bör vid sina namn anteckna yrke, hemvist, datum för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet i en eventuell klandertalan (10 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). En sådan övrig omständighet av betydelse är ett namnförtydligande, vilket alltså saknas på din nära släktings testamente. Dessa regler är dock inga formkrav som i sig kan leda till ogiltighet utan ska i stället ses som en praktisk anvisning. Detta brukar åstadkommas genom en s.k. vittnesmening som alltså inte är ett krav för giltighet, utan syftar främst till att vara bevisning om att allt har gått rätt och riktigt till vid testamentets upprättande. Ett namnförtydligande är med andra ord inte ett absolut krav för giltighet.

Problemet med att testamentet har en oläsbar namnteckning ihop med avsaknad av ett namnförtydligande blir att det uppfyllda formkravet på vittnes bestyrkande av testamentet blir tämligen meningslös. Mycket av syftet med bevittnandet försvinner alltså i princip. Eventuellt kan formkravet på bestyrkande av testamentet anses ej uppfyllt om vittnet inte kan identifieras med hjälp av namnteckningen och den angivna adressen, men rättsläget är något oklart. Testamentstagarna har bevisbördan för att testamentet uppfyller nämnda formkrav. Om endast uppvisandet av själva testamentet med uppfyllda formkrav räcker för att uppfylla beviskravet utan att underskriften går att kopplas till en viss person är som sagt oklart. En vittnesmening som intygar att testamentet har upprättats på ett lagenligt sätt innebär dock en presumtion för att så är fallet (se RH 2012:80 och 10 kap. 2 § andra stycket ÄB), men ett sådant verkar ju inte finnas med i testamentet.

Klandertalan

Om ni arvingar vill klandra testamentet och få det ogiltigförklarat behöver ni väcka en talan vid tingsrätten genom en ansökan om stämning mot testamentstagarna inom sex månader efter det att ni blev delgivna testamentet (14 kap. 5 § första stycket ärvdabalken). Kom i så fall ihåg att varje arvinge som vill klandra testamentet behöver väcka klandertalan separat på egen hand (dessa kommer dock handläggas ihop inom ramen för en process). Vad en stämningsansökan ska innehålla hittar ni i 42 kap. 2 § rättegångsbalken och en standardiserad blankett hittar ni här.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97696)