Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?

Hej!

Jag undrar, om en biståndshandläggare i Nacka kommun har juridisk rätt att enskilt utfråga en retarderad och bipolär person, som har en förvaltare med ledande frågor?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en biståndshandläggare har rätt att ställa ledande frågor till någon som har förvaltare utan att förvaltaren är närvarande. Jag förstår det som att frågorna ställs som del av handläggarens utredning i en biståndsfråga. Jag tolkar det som att det rör sig om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vad säger lagen?

Regler som biståndshandläggare har att förhålla sig till finns i förvaltningslagen (FL) samt i socialtjänstlagen (SoL). Enligt 11:1 SoL ska socialtjänsten inleda utredning om det kommer in en ansökan till den. Utredning krävs för att avgöra om den sökande har rätt till bistånd eller inte. I 9 - 18 §§ FL finns allmänna krav på hur handläggning av olika ärenden ska skötas, dessa regler gäller i stor utsträckning även handläggningen i biståndsärenden.

Enligt 9 § FL ska handläggningen utföras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. För att det ska vara möjligt för enskilda att ta tillvara på sin rätt har de möjlighet att anlita ett ombud vid kontakt med myndigheten. Ombudet sköter i princip kontakten med myndigheten åt den enskilde, men myndigheten kan ändå begära att den som ärendet rör ska medverka, detta framgår av 14 § FL.

I 23 § FL står det att myndigheten ska se till att ett ärende blir såpass mycket utrett som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär i princip att myndigheten ska se till att underlaget är relativt robust när beslut i ärendet ska fattas. Det finns i övrigt inte många regler som in i minsta detalj styr hur ett ärende ska utredas, detta har att göra med att olika ärenden oftast är unika och måste hanteras på lite olika sätt.

Men det bör dock ändå sägas att en myndighet alltid ska vara saklig och opartiskt och endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5 § FL). Dessutom ska myndigheter självfallet agera lämpligt i förhållande till enskilda och se till att kontakten med myndigheten blir smidiga och enkla (6 § FL).

Bedömningen i ditt fall

Det framgår inte av din fråga exakt vad det är för frågor som personen har fått av handläggaren, det framgår inte heller om personens kontakt med myndigheter sköts av ett ombud eller inte. Det blir därför svårt att svara på huruvida handläggaren gjort något fel i det aktuella ärendet. Generellt kan sägas att handläggaren bör kunna ställa de frågor som krävs för att han eller hon ska få ett underlag att kunna fatta ett beslut utefter. Om personen företräds av ett ombud i sin kontakt med handläggare kan det vara olämpligt att ombudet inte närvarar vid utfrågningen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000