Ogiltighetsgrunder för testamente

Om huvud mannen är gravt hjärnskadad och varken kan tala eller förmedla sig kan då den gode manen skriva ett testamente till förmån för sig själv. Kan ett sådant testamente vara lagligt om dem som bevittnade varken såg när hon skrev eller erkänner att de undertecknat att hon var vid sina sinnes fulla bruk.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur testamenten ska upprättas och vad som krävs för att de ska vara giltiga finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmare på lagen här. Jag kommer också beröra regler om en god mans befogenhet i föräldrabalken (FB). Du kan hitta den lagen här. Testamentets giltighet i det här fallet kan ifrågasättas på flera grunder och jag kommer i mitt svar redogöra för dem och avsluta med en sammanfattning.

Formkrav

Ett testamente måste upprättas skriftligen och bevittnas av två personer (ÄB 10:1). Vittnena ska kunna styrka att testatorn har skrivit under testamentet eller har vidkänts sin underskrift. Om vittnen har undertecknat ett testamente presumeras det ofta att testamentet tillkommit på ett korrekt sätt, men presumtionen kan brytas (ÄB 10:2). Ett sätt att bryta presumtionen är självklart att båda vittnen hävdar att de inte har sett att testator medverkat till testamentets uppkomst genom att underteckna det. Eftersom vittnena i detta fall inte själva intygar att testatorn har undertecknat testamentet, så är vittneskravet inte uppfyllt och testamentet är inte giltigt (ÄB 13:1).

Upprättande av testamente vid psykisk sjukdom

En viktig förutsättning för att ett testamente ska anses giltigt är att det faktiskt ger uttryck för testatorns vilja, att testatorn medverkat vid testamentets upprättande och att denne förstår och är medveten om testamentets innebörd. Har ett testamente upprättats under påverkan av en psykisk störning är det inte giltigt, eftersom det då kan ifrågasättas om testatorn faktiskt förstår innebörden av testamentet (ÄB 13:2). Vad som anses utgöra en psykisk störning är inte specificerat i lag, men en grav hjärnskada som påverkar personens förmåga att förstå konsekvenserna av sitt handlande och betydelsen av ett testamente bör falla under termen. Beroende på hur personen i fråga påverkas av sin hjärnskada kan giltigheten i testamentet ifrågasättas även på denna grund.

God mans medverkan till testamentets uppkomst

Först och främst ska sägas att en god man ska hålla sig inom sitt förordnande. Om en god man har fått ett begränsat förordnande, så är rättshandlingar som faller utanför dennes befogenhet inte giltigt (FB 11:5). Detta kan innebära att en god man med begränsad fullmakt inte har någon möjlighet att binda huvudmannen vid rättshandlingar som testamenten eller avtal.

Om en testator har blivit tvingad av någon annan att upprätta ett testamente eller om någon förmått denne att upprätta ett testamente genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, så är testamentet inte heller giltigt (ÄB 13:3). En god man har en förtroendeställning med stort ansvar för att tillvarata huvudmannens intressen. Om en god man förmår huvudmannen att upprätta ett testamente till förmån för den gode mannen, så kan det vara ogiltigt på grund av att den gode mannen utnyttjar sin förtroendeställning. Det kan också anses ogiltigt på den grund att testatorns hälsotillstånd har utnyttjats för att förmå denne att upprätta testamentet.

Sammanfattning

Det finns flera grunder för varför testamentet i det här fallet sannolikt inte är giltigt. För ogiltighet talar att vittnena verkar ha sett att testatorn själv har skrivit under testamentet eller att personen var fullt medveten om sitt handlande. Dessutom kan testatorn eventuellt inte upprätta ett testamente till följd av bristande förmåga att förstå handlingens innebörd. Det är dock beroende av personens hälsotillstånd i stunden för upprättandet. Vidare verkar det i det här fallet finns risk att den gode mannen har utnyttjat sin förtroendeställning och testatorns oförmåga att klargöra sin egen vilja.

För att få ett testamente ogiltigförklaras måste en arvinge väcka klandertalan (ÄB 14:5). Detta måste ske inom 6 månader från det att arvingen delges testamentets innehåll enligt ÄB 14:4. Exakt när tidsfristen börjar löpa beror på under vilka omständigheter arvingarna fick del av innehållet och är därför svår att bedöma utifrån uppgifterna.

Vill du eller någon arvinge i detta fall väcka en klandertalan för att få testamentet ogiltigförklarat kan det vara bra att först söka mer kvalificerad juridisk hjälp först. Då kan ni få hjälp att bedöma förutsättningen att nå framgång med en talan, att ta kontakt med domstol och utforma klandertalan på ett korrekt sätt. Är detta något ni vill göra kan ni boka tid med en jurist hos Lawline här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning