Ogiltigförklara ett bodelningsavtal

2017-11-29 i Bodelning
FRÅGA
Vad finns det för möjligheter att riva upp ett 3-årigt bodelningsavtal vid skilsmässa som båda parter har signerat?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om ett äktenskap upplöses genom exempelvis skilsmässa ska makarna genomföra en bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras av makarna tillsammans. Vad som makarna kommer överens om i bodelning ska skrivas i ett bodelningsavtal och skrivas under av båda makarna enligt 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken.

Du har skrivit i din fråga att det är ett tre år gammalt bodelningsavtal som båda parter (utgår från att det är makar) signerat. Jag utgår då från att bodelningsavtalet är giltigt. Ett bodelningsavtal är ett avtal enligt lagens mening och då träffas det av den svenska rättsprincipen pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal skall hållas. Således ska ett ingånget bodelningsavtal hållas enligt huvudregeln och kan inte ångras.

Det finns dock en lag som heter avtalslagen som möjliggör att domstolen kan ogiltigförklara ett bodelningsavtal. I avtalslagens tredje kapital finns det regler kring detta. Det finns exempelvis en paragraf som menar att ett avtal kan ogiltigförklaras om det har förekommit svek (30 §). Om exempelvis en make uppsåtligen har vilselett den andra maken genom att lämna oriktiga uppgifter kan det innebära svek och bodelningsavtalet kan ogiltigförklaras.

Vidare finns det en paragraf som menar om ett avtal strida mot tro och heder kan avtalet ogitligförklaras (33 §). Om exempelvis en make utnyttjar den andra makens oförstånd kan bodelningsavtalet ogiltigförklaras.

Det bör noteras att domstolen tillämpar dessa bestämmelser restriktivt, vilket menas att de värdesätter principen om att avtal ska hållas högt. Det bör även noteras att det är den make som vill ogiltigförklara ett bodelningsavtal som har bördan att bevisa detta.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97723)