När påbörjas verkställigheten vid skyddstillsyn som förenats med kontraktsvård?

2020-12-25 i Påföljder
FRÅGA
En person blir dömd till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, sk kontraktsvård, 6 mån fiktivt fä straff. Personen satt häktad fram till huvudförhandling. 5 mån på beh hem. Huvudförh 14 sept. Omhändertagen till placering på beh hem. Beh hemnet ej på plats vid förhandling, för långt avstånd. Transporteras av kriminalvården. Kom till beh hemmet 18 sept. När börjar verkställigheten? När har fem månader gjorts på beh hemnet, 14 feb eller 18 feb?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Mot bakgrund av din ganska kortfattade frågeställning kommer den här skrivelsen att bli ungefär detsamma. Jag misstänker för övrigt att du inte heller är intresserad av någon längre rättsutredning utan endast önskar ett någorlunda kort och koncist svar på ovanstående (i den mån det går ska tilläggas). Och de regler som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder (nedan förordningen).

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder (Kriminalvårdens författningssamling, KVFS 2011:5, nedan endast refererad till som KVFS).

Inledningsvis ska det noteras att strafftidslagen inte är tillämplig på den här typen av påföljder (jfr lagens 1 §). Istället måste vägledning hämtas i den ovannämnda förordningen i vilken det stadgas att Kriminalvården som myndighet är ansvarig för bland annat verkställighet och övervakning vid skyddstillsyn (2 kap. 1 § förordningen). Däremot regleras inte uttryckligen vad som gäller i fråga om verkställighet av skyddstillsyn kombinerat med frivårdspåföljder på samma sätt som lagstiftaren har valt göra i strafftidslagen avseende verkställighet av fängelsestraff (jfr lagens 2-13 §§) Här har regeringen genom sitt bemyndigande av lagstiftaren fått behörighet att närmare bestämma förutsättningarna och man har då valt att i sin tur delegera ansvaret för just detta till Kriminalvården (6 kap. 1 § förordningen). Det är således Kriminalvården som ska meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av det här slaget.

I Kriminalvårdens författningssamling sägs det att skyddstillsyn kan förenas med bland annat en behandlingsplan (även kallat kontraktsvård) eller annan föreskrift under prövotiden och att verkställighet av en föreskrift enligt domen (i det här fallet kontraktsvården) ska påbörjas så snart som möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde (4 § KVFS). Med det sistnämnda, "efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde", menas att domen har vunnit laga kraft, alltså när den inte längre går att överklaga med ordinära (vanliga) rättsmedel. Någon ytterligare precisering går mig veterligen inte att finna. Det betyder att bestämmelsen i 4 § KVFS behöver tolkas. Enklast här torde naturligtvis vara att kontakta Kriminalvården och efterhöra hur myndighetens praxis ser ut på det här området. Men tidpunkten för strafftidens början vid ett utdömt fängelsestraff ska, när en dömd person inte är frihetsberövad och om ingenting annat är särskilt föreskrivet, beräknas från och med den dag fängelsestraffet är verkställbart (möjligt att påbörja) och den dömde berövas friheten (17 § 1 st. 2 p. strafftidslagen).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Genom en analogitolkning av strafftidslagen går det därför att argumentera för att det korta och mest rimliga svaret på din faktiska fråga torde vara att verkställigheten formellt sett började när vederbörande kom till behandlingshemmet den 18 september. Märk väl att uppskov med verkställigheten av ett fängelsestraff under vissa i lag angivna förutsättningar kan beviljas med högst sex månader efter en ansökan gjord av den dömde (14 § 1 st. strafftidslagen). Det hade i ett sådant läge förmodligen framstått som både orimligt och ganska stötande om datumet för domens avkunnande utgjorde utgångspunkten för beräkningen. I så fall hade dömda personer potentiellt kunnat få sina fängelsestraff förkortade genom att ansöka om uppskov. Nu rör det sig förvisso inte om något fängelsestraff, men min uppfattning är ändå att det ovan anförda kommer att gälla även i det här fallet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91063)