FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/09/2021

När och under vilka förutsättningar blir man villkorligt frigiven från ett fängelsestraff?

hej. min kille blev arresterad i aprill 2021 och fick sin dom i juli 2021 på ett år och sex månader och jag undrar när han kommer ut? alltså när blir han villkorligt frigiven

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din beskrivning kan tolkas på lite olika sätt beroende på vad du menar med "arresterad", och mitt svar påverkas utifrån om du menar att din kille varit häktad eller på annat sätt mer varaktigt frihetsberövad under tiden mellan april-juli eller inte. Är det så att du menar att han bara blev gripen i samband med att brottet begicks, men strax därefter släpptes fram till dess att han kallades till domstol och började avtjäna straffet därefter, kan du i stort sett bortse från mitt resonemang angående häktning/frihetsberövande.

Villkorlig frigivning (när häktning/annat frihetsberövande inte förekommit mellan tiden för brottet och domstolens dom) – I brottsbalken (BrB) 26 kap. 6 § anges att när två tredjedelar av ett tidsbestämt straff (dock minst 30 dagar) har avtjänats ska den dömde friges villkorligt. Huvudregeln är alltså att villkorlig frigivning efter 2/3 av fängelsevistelsen ska ske.

Är det så att din kille missköter sig under tiden på anstalt blir situationen dock en annan. Det anges i BrB 26 kap. 6a § samt 7 § att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning. Med hur många dagar den skjuts upp går inte att säga generellt, utan det bestäms utifrån "arten och omfattningen av de överträdelser som föranleder att den villkorliga frigivningen skjuts upp", dvs. beroende på vilken typ och hur pass allvarlig misskötsel din kille ev. ägnat sig åt på anstalten. Vid bedömningen av om det finns "särskilda skäl" mot villkorlig frigivning beaktas särskilt om din kille:

1. inte deltar eller missköter det kan blivit tillsagd att göra i syfte för att förebygga hans återfall i brott eller på annat sätt främja hans anpassning i samhället (dvs. rehabiliteringsåtgärder och liknande), eller

2. annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (dvs. bryter mot alla olika slags regler som gäller för honom under anstaltsvistelsen, vare sig det är svensk lag t.ex. brottsbalken, eller anstaltens ordningsregler).

Förutsatt att din kille dock sköter sig under tiden han avtjänar fängelsestraffet, kommer han alltså friges efter 2/3 av vistelsen på 18 månader, alltså friges efter 12 månader.

Villkorlig frigivning (när häktning/annat frihetsberövande förekommit innan domen) – Utöver villkorlig frigivning efter 2/3 av tiden, dvs. 12 månader i din killes fall, tillgodoräknas han även tiden han varit frihetsberövad fram tills att han dömts. Det framgår av lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande (här nedan kallar jag lagen för LTT).

I LTT 2 § anges att om någon har dömts till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård, och den dömde med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, ska tiden för frihetsberövandet tillgodoräknas den dömde som verkställighet av påföljden.

Det innebär alltså att förutsatt att han varit frihetsberövad (t.ex. anhållen eller häktad) under minst 24 timmar räknas den tid som gått som om det vore dagar som avtjänats på anstalt.

Nu innehåller inte din beskrivning någon tydlig information om hur länge din kille eventuellt suttit frihetsberövad innan han fick sin dom, men detta innebär helt enkelt att du kan dra av den ytterligare tid han suttit frihetsberövad från de 12 månader som han som utgångspunkt behöver sitta av innan han friges villkorligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”