När måste en klandertalan väckas mot en samfällighetsförening?

2020-11-22 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Vår samfällighetsförening äger sin mark och den rymmer två gemensamhetsanläggningar tillkomna genom anläggningsbeslut, en för grönområde, lekplats, planteringar, gångväg, VA, el mm och en för garage.Det gemensamma grönområdet gränsar direkt till gaveln på en medlems radhus.Han vill ställa upp sin nya luftvärmepump på grönområdet intill sin gavel i stället för på sin egen mark.Luftvärmepumpen upptar då ca 1- 2 m2 av grönområdet på ca 40 - 50 m2.Strider den uppställningen mot anläggningsbeslutet och medlemmarnas gemensamma bästa trots att det rör sig om en så pass liten yta?Och hur lång tid har man på sig att klandra ett stämmobeslut som medger uppställningen?Och vad innebär nullitet i det här sammanhanget?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Ni är en samfällighetsförening som förfogar över två stycken gemensamhetsanläggningar där den ena omfattar ett grönområde. En medlem i föreningen vill nu installera en luftvärmepump vars placering till viss del är tänkt att ske på det här grönområdet. Mot bakgrund av det nu sagda undrar du om detta strider mot medlemmarnas gemensamma intressen, vilka tidsfrister som gäller vid klander av ett stämmobeslut samt vad åsyftas med begreppet nullitet. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är:

Lagen om förvaltning av samfälligheter (LFS).

Fråga 1 - Skulle installationen av luftvärmepumpen strida mot anläggningsbeslutet och samfällighetsföreningens (medlemmarnas) bästa?

Den här frågan framstår dessvärre som tämligen svårbesvarad. Utan erforderlig kunskap om innehållet i varken anläggningsbeslutet eller föreningens stadgar blir det av förklarliga skäl besvärligt att kommentera och/eller avgöra om installationen verkligen strider mot något ändamål. Men eftersom ytan på grönområdet som vederbörande önskar att ta i anspråk är begränsad går det naturligtvis att argumentera för att något egentligt intrång av väsentlig betydelse i övriga medlemmars nyttjanderätt inte kommer att ske. Men oaktat vad som eventuellt har manifesterats i anläggningsbeslutet och under förutsättning att en uttrycklig reglering saknas i föreningens stadgar är det min uppfattning att ärendet ofrånkomligen behöver hänskjutas till stämman för votering.

Fråga 2 - Vilken tidsfrist gäller för rätten att kunna klandra ett stämmobeslut?

Om en styrelseledamot eller medlem vars rätt berörs av ett beslut som fattats på stämman och som inte tillkommit i behörig ordning, strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter eller annan lagstiftning alternativt en i föreningen antagen stadgebestämmelse får klandras vid en mark- och miljödomstol, 53 § 1 st. LFS. En klandertalan som grundas på ett beslut som inte tillkommit i behörig ordning (exempelvis på grund av en försenad kallelse till stämman) eller endast kränker medlems rätt måste dock väckas inom fyra veckor från dagen då beslutet fattades för att rätten att få saken överprövad av en domstol inte ska gå förlorad, 53 § 2 st. LFS. Högsta domstolen (HD) har dock uttalat att en klandertalan som har väckts försent inte behöver utgöra ett rättegångshinder och därför ändå kan komma att prövas av en domstol om ingen invändning görs av motparten (jfr 34 kap. 1-2 §§ rättegångsbalken), se avgörandet NJA 1981 s. 330. Ovanstående innebär således att tidsfristen är beroende av vilken grund som åberopas till stöd för den väckta talan i domstol. Om klandertalan avser en kränkning av medlems rätt eller ett beslut som inte tillkommit i behörig ordning är det fyra veckor som gäller. I annat fall föreligger ingen tidsgräns. Att ett nekande svar på stämman kan liknas vid en kräkning av enskild medlems rätt, i det här fallet den fastighetsägare som önskar installera värmepumpen, framstår som osannolikt. Och huruvida stämmans beslut inte har tillkommit i behörig ordning går ibland inte att avgöra på förhand utan först efter stämmans genomförande. Men om beslutet har tillkommit i behörig ordning torde det som sagt inte råda någon bortre tidsgräns.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Fråga 3 - Vad innebär en nullitet i det här sammanhanget?

Även den här frågan bereder en del svårigheter, närmare bestämt vissa tolkningssvårigheter. Definitionen av begreppet nullitet kan sägas vara en företeelse som utgör en icke-fråga, en bagatell. Jag har dock svårt att närmare uttala mig om detta eftersom din ärendebeskrivning inte riktigt förtäljer vilken specifik situation som åsyftas. Möjligen skulle den ifrågavarande fastighetsägaren kunna anse att dennes planer på att anlägga värmepumpen på en mindre del av samfällighetens grönområde är en nullitet om ytan idag exempelvis inte alls nyttjas av övriga medlemmar i föreningen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (552)
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?

Alla besvarade frågor (98501)