När kan man häva ett avtal om tjänst - konsument

Har beställt en produkt av X AB, de gör portofolie för konst. De ger ett proffsigt intryck och jag tyckte att det var en god idé(betalning skall ske 20 April senast). Sedan visade det sig att när jag skickade in bilder och text till portfolion så var framställningen amatörmässig, och där fanns direkta fel i texten, påtalade detta och efter några dagar sa dom att nu var dom på gång med det. Resultatet var fortfarande inte bra. Därtill kommer tveksamheter om företaget, kollade upp dom och de har tydligen inga anställda men på deras hemsida har dom flera som arbetar för dom vilket tillsammans med det ovannämnda om bildernas kvalité gjorde mig orolig. Tog kontakt med dem och sa att jag var fortfarande missnöjd med deras produkt och ville ångra köpet av portfolion, men kunde tänka mig att betala en reducerad del av avgiften(som totalt med moms är ca: 5300Kr)...har jag någon rätt till att ångra köpet. Företaget säljer inte konsten och har inget med försäljningen att göra de tillhandahåller enbart en portfolio ??? Vad säger du/ni

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstå din fråga som att du skickat in bilder till ett företag och att dessa ska sammanställa dessa till en portfolio. Detta arbete har sedan inte varit till belåtenhet och du vill nu häva köpet.

På grund av att du köpt en tjänst av en näringsidkare i egenskap av privatperson regleras din fråga regleras i konsumenttjänstlagen (ktjL).

För att besvara din fråga ska jag gå igenom under vilka omständigheter man kan få häva ett köp och vilket ansvar näringsidkaren har för att ersätta de skador som du åsamkats.

Det framförallt viktigaste är att du reklamerat i tid. En reklamation anses alltid vara i tid om du meddelat näringsidkaren inom skälig tid från det att du märkt felet eller bort märkt felet (17 § ktjL). I ditt fall verkar det inte vara något bekymmer om reklamation, näringsidkaren är redan väl medveten om att du är missnöjd och att du önskar få kompensation. Reklamerar man inte inom tid förlorar man nämligen sin rätt att åberopa felet (18 § ktjL).

När kan hävning aktualiseras - vad är fel i tjänst?

För att man ska få häva ett köp av tjänst och därmed få ersättning måste man konstatera om det föreligger något legalt fel i tjänsten. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt men jag ska avgränsa mig till ditt fall.

Inledningsvis kan sägas att i 4 § ktjL sägs att " Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt."

Centralt för denna bestämmelsen är att arbetet ska vara fackmannamässigt. Det skiljer sig såklart från bransch till bransch men som utgångspunkt kan man säga att arbetet ska vara utfört så att det mäter ett visst mått av kvalite och förväntan. Det ska definitivt vara utfört i enlighet med de instruktioner och kvalitetsmått som liknande arbeten utgår från.

Vad som avses med fel kan bland annat ta avstamp i fackmannamässigt-kravet. Enligt 9 § ktjL ska tjänsten huvudsakligen anses felaktig om resultatet avviker från:

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § (fackmannamässigt-kravet) har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

I ditt fall tar jag sikte på 1:a punkten, att arbetet, som du själv säger, är amatörmässigt. Med tanke på priset kan vi även förvänta oss att arbetet har ett visst mått av kvalité. Utifrån din fråga landar jag i att tjänsten är felaktig på denna grund således kan vi även aktualisera de påföljder som lagen meddelar.

Vad krävs för att få häva ett avtal, och finns det andra påföljder?

I 16 § ktjL meddelas vilka påföljder vi kan göra gällande, den säger följande: Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.

Ur paragrafen kan vi alltså utläsa 4 huvudsakliga påföljder samt kan du förena dessa med ett skadestånd under vissa omständigheter.

Det verkar som att du redan hållit inne betalningen, vilket du har din fulla rätt till enligt 19 § ktjL. Du kan hålla på betalningen fram tills du fått säkrat att situationen är klarlagd. Om det är så att det inte föreligger något fel, och du alltså hållt inne betalningen utan att ha legal rätt till detta kan du befinna dig i dröjsmål med betalning mot näringsidkaren. Det är värt att ha i åtanke innan man vidtar en sådan åtgärd.

Vidare ska näringsidkaren beredas tillfälle att avhjälpa felet, detta får de alltså erbjuda på eget initiativ och förutsatt att du inte har någon anledning att avvisa detta erbjudandet ska de få avhjälpa felet (20 § 2 stycket ktjL). I detta fall verkar det som att de har fått tillfälle att avhjälpa men att det inte förbättrade situationen.

För att få häva måste syftet med tjänsten vara i huvudsak förfelat och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § 2 stycket KtjL). Som jag förstår din fråga så är syftet förfelat då portfolion är så bristfällig att den inte kan nyttjas.

Jag förstår det som att tjänsten i stort sett är färdig och att du har en färdig produkt. Således kan det vara så att du måste ersätta det material som inte kan lämnas tillbaka till näringsidkaren, dock högst med ett belopp som motsvarar vad du skulle ha betalat för det (23 § 1 stycket ktjL). Det ska däremot anses skäligt att du lämnar tillbaka det material du fått, denna bedömningen kan inte jag göra här.

Kan du utkräva skadestånd?

Det du kan kräva ersättning för är den ekonomisk skada du lidit till följd av att det är fel i tjänsten. Det kan röra sig om utgifter såsom att posta tillbaka varan eller om du haft andra utlägg som är en direkt följd av det inträffade.

Du har alltid en skyldighet i att begränsa din skada och kan inte söka ersättning för sådana utgifter du rimligen kunnat undvika (50 a § ktjL).

Förutsättningen för att få skadestånd är att det så kallad kontrollrekvisitet är uppfyllt. Det innebär att näringsidkaren måste visa att ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit har inträffat (31 § 1 - 2 stycket ktjL).

Det innebär att om näringsidkaren kunnat på något sätt undvika att produkten skulle vara bristfällig, så har du rätt till skadestånd. Om näringsidkaren visar att felet var bortom dennes kontroll kan du inte kräva skadestånd (hävningen och ersättningen i den delen kvarstår). Det är ett högt ställt krav, och det finns många olika scenarion som näringsidkare förväntas ha beredskap för, därför kan man säga att det är rimligt att anta att du även kan få skadestånd.

Slutsats och vad bör du göra nu?

Utifrån din fråga får jag uppfattningen av att det inträffade utgör ett fel och att du kan häva avtalet. Att ge ett exakt svar är inte lämpligt då det krävs en grundligare utredning hur pass bristfällig produkten är och vad som får anses fackmannamässigt i dessa sammanhang. Detsamma gäller för huruvida du kan kräva skadestånd, bedömningen i de fallen kräver att betydligt fler omständigheter utreds än det du tar upp i frågan.

Det du bör göra nu är att kontakta näringsidkaren och begära att få häva avtalet. Du kan bifoga en förteckning över de utgifter du anser omfattas av näringsidkarens skadeståndsskyldighet. Om företaget bestrider ditt ärende kan du alltid vända dig till ARN (allmänna reklamationsnämnden) och upprätta en anmälan.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”