När kan fråga om arvode tas upp och hur stort arvode bör ledamöterna få?

2018-01-18 i Föreningar
FRÅGA
Hej, jag är ordförande i en samfällighetsförening. På en årsstämma har beslutats att vi skall få ersättning genom arvode. Vi går på 1½ basbelopp.Det beslutades om en klumpsumma som delades ut lika till alla. Det anser jag är fel eftersom jag som ordförande har haft många åtaganden, har många ansvarsområden och även kassören gör att jättejobb. Hur fördelar vi? Vi är 5 ledamöter och 3 suppleanter varav en suppleant är materialförvaltare. Tänker ta upp detta på nästa styrelsemöte, föreslå en fördelning som känns rättvis och lägga fram det på årsmötet i maj. Är det rätt förfaringssätt?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förfarandena i en samfällighetsförening regleras i lag om förvaltning av samfälligheter.

Beträffande styrelsens arvode i en samfällighetsförening stadgas det inte något i lagtext. Detta eftersom samfällighetsföreningar kan skilja sig i art och omfattning. Av denna anledning har möjligheterna till styrelsens arvode lämnats att helt och hållet beslutas inom föreningarna själva och dess stadgar.

När bör fråga om arvode tas upp?

I det fall stadgarna följer den typiska mallen för samfällighetsföreningar bör de föreskriva att beslut om tilldelning av arvode samt dess storlek skall fattas årligen av den ordinarie föreningsstämman. Du har sålunda rätt i att du bör ta upp det på nästkommande stämma. Härigenom kan föreningen besluta att antingen dela ut en fast klumpsumma som det sedan är upp till styrelsen att fördela sinsemellan, eller om ett dedikerat belopp till varje styrelseledamot.

Vem bör få hur mycket?

Beträffande fördelning av arvode kan det sägas, att vanligtvis tar ordföranden och ibland även kassören en större del än ledamöterna, eftersom dessas arbetsbörda vanligtvis är mer omfattande. Stämman kan även besluta om tid för utbetalning av styrelsearvodet, såvitt detta inte redan finns föreskrivet i föreningens stadgar.

Arvodes storlek

När det kommer till arvodets storlek finns det sällan några konkreta tumregler att förhålla sig till. Detta därför att, likt ovan anfört, samfällighetsföreningar kan komma att skilja sig vida i art och omfattning och så även dess nödgade arbetsinsats för förvaltning. Rimligtvis bör arvodet återspegla normalgraden av den nedlagda arbetsbördan i och med uppdraget med hänsyn till arbetets art och eventuella krav på specifik kompetens.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (553)
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

Alla besvarade frågor (98612)