När kan ett arv bli föremål för bodelning?

2018-10-13 i Bodelning
FRÅGA
Vid vilken tidpunkt erhåller man ett arv?Är det på dödsdagen, vid Skatteverkets registrering av bouppteckning, vid undertecknande av arvskifteshandling eller då transaktion sker så att ägandet övergår från dödsbo till arvtagare?Frågan ställs med anledning av bodelning i samband med skilsmässa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp dina fråga i två delar. Den första delen kommer att behandla processen för att få ett arv utbetalat och den andra delen avser om arvet ska ingå i bodelningen.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och frågor om äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Arv
Bouppteckning
Det första steget när någon har gått bort är att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § ÄB). En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder samt personuppgifter för dödsbodelägare. Bouppteckningen ska upprättas av två förvaltningsmän och sedan godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare (20 kap. 2 § ÄB). Sedan ska den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter förrättningsdatumet (20 kap. 8 § ÄB). Skatteverket ska sedan registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § andra stycket ÄB).

Arvskifte
När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket ska arvet fördelas mellan arvingarna. Detta förfarande kallas för arvskifte. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Ett arvskifte är en privat skriftligt handling som inte skickas in till någon myndighet.Alla dödsbodelägare måste godkänna och skriva under handlingen för att den ska vara godkänd (23 kap. 4 § ÄB). Vid tvist om arvskifte kan en skiftesman förordnas (23 kap. 5 § ÄB).

Utbetalning
När arvingarna är överens och har godkänt arvskiftet så ska utbetalning ske. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. Utbetalningarna kan även ske av t ex banken om arvskiftet fastställs på bankkontoret eller av testamentsexekutorn om en sådan finns.

Slutsats
Det har faktiskt inte prövats mer specifikt inom svensk rätt vad gäller för tidpunkten för när ett arv ska ingå i bodelningen. Tidpunkten är således rättsosäkert. När en utbetalning har gjort till arvstagarens konto kan denne disponera över pengarna. Om pengarna har kommit till arvstagarens konto borde man med säkerhet kunna säga att arvet kan bli föremål för bodelningen. Men när arvskiftet är godkänt av dödsbodelägarna är det dock fastställt att arvstagaren har rätt till en del av arvet och hur stort denna del kommer att bli. Därför skulle man även kunna säga att tidsramen för när ett arv kan bli föremål för bodelning är troligtvis efter att arvskiftet är fastställt.

Bodelning
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB) Bodelning ska förrättas när äktenskapet är upplöst (9 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Enskilt egendom är t.ex. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § punkt 4 ÄktB).

Slutsats
Det innebär att om arvet inte är enskild egendom ska den ingå i bodelningen om ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till domstolen efter att arvskiftet är fastställt. Om ansökan har inkommit efter utbetalning har gjorts kan man med säkerhet säga att arvet kommer att ingå i bodelningen förutsatt att arvet utgör giftorättsgods.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Om du vill ha annan rådgivning hos oss är telefonrådgivning ett alternativ. Telefonnumret till vår telefonrådgivning är följande: 08-533 300 04.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll