När har särkullbarn rätt till efterarv?

Min fråga gäller bouppteckning och särkullbarn, mina föräldrar var gifta och min mors tillgångar var hennes enskilda egendom. Min far har ett barn innan mig och hon har fått ut sin laglott, när han dog. Nu har min mamma dött och jag undrar om särkullbarnet har något att göra med min mors bouppteckning? Hon nämns inte i testamentet efter henne.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om särkullbarnet från din fars sida har något att göra med arvet efter din mor.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bestämmelser i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln för vem som ärver
Huvudregeln är att den avlidnes bröstarvingar är arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvingar menas barn. Om det finns en efterlevande make ska den ärva innan barnen (3 kap. 1 § ÄB). Barnen får ärva när båda föräldrarna gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Detta gäller dock för gemensamma barn och undantag från detta gäller då det handlar om särkullbarn.

När ärver särkullbarn?
Särkullbarn har rätt att välja att ta ut sin arvslott direkt då deras förälder går bort (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Med arvslott menas här den del av den avlidnes kvarlåtenskap man har rätt till som arvinge. Som särkullbarn har man också möjligheten att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Om särkullbarnet skulle välja att avstå från sitt arv har de rätt till sin del av arvet vid den efterlevande makens död. Den del de i så fall har rätt att få ut bestäms utifrån en kvotdel som beräknas vid förälderns bortgång.

Vad innebär det att ett särkullbarn redan tagit ut sin laglott?
En laglott utgör hälften av den arvslott som en arvinge har rätt till (7 kap. 1 § ÄB). Om ett särkullbarn har valt att ta ut sin laglott kommer de ha rätt till resterande del av arvet vid den efterlevande makens bortgång under förutsättning att det inte finns ett testamente som säger något annat (3 kap. 2 § ÄB).

Vad gäller om er far hade skrivit ett testamente?
Av frågan framgår inte om er far hade skrivit ett testamente som på något vis inskränkte särkullbarnets rätt till arv. Även om er far hade gjort det så kan han inte inskränka rätten till särkullbarnets laglott. Det är alltså det minsta särkullbarnet har rätt till. Då du skriver i frågan att särkullbarnet fått ut sin laglott verkar inte detta vara något problem. Däremot saknar jag omständigheter kring om det fanns något testamente efter er far som reglerade särkullbarnets rätt till ytterligare arv utöver laglotten.

Sammanfattning för vad som gäller i ditt fall
Av frågan framgår inte om er far hade testamenterat något om vad som skulle hända med resterande del av kvarlåtenskapen. Om situationen är sådan att hennes del av arvet inte uppgick till mer än laglotten har hon inte rätt att få mer. Men om situationen är sådan att laglotten enbart utgjorde en del av hennes arv kan hon alltså ha rätt till resterande del av arvet ur den totala kvarlåtenskapen som nu finns kvar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa SegerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning