FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/07/2023

När gallras uppgifter om fängelsestraff från belastningsregistret?

Hej vill fråga om man är döm för våldtäk mot barn år 2017 till 2 år och 3 månader fängelse vad är som gäller angående preskriptionstiden,är från den året eller från datum man går ur från fängelset?Målsägande va under 18 år.Är preskriptionstiden 10 år?tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om fängelsestraff gallras ur belastningsregistret. I din fråga nämner du preskriptionstid men med preskriptionstid avses den tid vid vilken rätten att åtala en person för ett misstänkt brott går förlorad (se här och här). Eftersom du nämner att personen i fråga har dömts för ett brott misstänker jag att det istället är gallringsfristen för fängelsestraff du eftersöker. Det är också denna jag kommer att fokusera på i mitt svar. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Vad gäller uppgifter om fänglesestraff gallras sådana uppgifter tio år efter frigivningen (17 § första punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera dock att det i händelse av införande av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Lagtexten stadgar nämligen att förlängningen av gallringstiden "ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter" (18 § första stycket andra meningen lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Fängelsestraff gallras tio år efter frigivningen (alltså från det datum då den dömde släpps ur fängelset). Observera dock att gallringstiden kan komma att påverkas av huruvida nya uppgifter förs in i registret innan gallringstiden för den tidigare uppgiften har gått ut. Den längsta tid en uppgift kan vara kvar i belastningsregistret på detta sätt är dock tjugo år.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo