När fullbordas en ringa stöld?

FRÅGA
Hej!Vad räknas som en kassaspärr? Blev för några dagar sen tagen för ringa stöld på 25kr men är osäker på om jag faktiskt passerade kassalinjen i fråga och därför begick det straffbelagda brottet eller bara gjorde mig skyldig till försök Som då inte kan straffas. Jag stod vid kassan(där man betalar) alltså precis framför butiksbiträdet när dom "tog mig". Jag hade inte passerat hela kassan och inte heller börjat gå på den del av kassan där det svarta badet rullar ut skannade varor. Bör jag erkänna brott eller försöka driva min sak för att det inte var helt genomfört? (Gäller en 16åring som är rädd för att hamna i brottsregistret)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan svara på din fråga. Jag kommer fokusera på min juridiska åsikt ifall du har begått ett brott. Avvägningen om du ska erkänna eller ej är inget jag vågar sätta mig in i då jag inte vet alla fakta. Men jag hoppas verkligen att min redogörelse om vad som gäller och vad jag tror är fallet för dig kan hjälpa dig i ditt beslut.

Din fråga handlar om fullbordanspunkten för stöld. Stöld finns reglerat i 8 kap Brottsbalken (BrB), 8 kap 1 § BrB. För att de ska vara en stöld måste ett antal rekvisit uppfyllas. För att förenkla kan man säga att de ska vara : Ett olovligt tagande av något som har ett ekonomiskt värde och tillhör någon annan med en avsikt att göra det till sitt eget. Brottet fullbordas i normala fall när tagandet är fullbordat. Detta sker när du sätter dig i besittning av saken. Detta kan illustreras genom ett exempel:

A gör ett inbrott hos B. A tar då och lägger ned tavlor och pengar i en väska. Brottet fullbordas då så fort som A lägger ned sakerna i väskan och inte när han senare lämnar huset. Han får nämligen besittning av sakerna så fort han tar tag i dem. De brukar kallas besittning genom direkt rådighet.

Detta är huvudregel, men har dock ansetts få modifieras i butiker. Eftersom med denna tanken hade brottet fullbordats när du tar sakerna och lägger dem i kundvagnen. De har inte ansetts lämpligt. Istället säger man här att det tagandet är lovligt och att de sker ett nytt olovligt tagande vid en senare punkt.

Vad den senare punkten ligger har utvecklats i praxis. Är när man passerar en kassaspärr, lämnar butiken eller går mellan två klart avgränsade avdelningar, se t.ex NJA 1972 s. 252. Följande citat från Västra götalands hovrätt förklara rättsläget

"Frågan om när tillgreppsbrott i affärer skall anses fullbordade har i rättspraxis varit föremål för prövning vid flera tillfällen. Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 1972 s. 253 att starka skäl talade för att tillämpa en enhetlig regel beträffande alla typer av butiker, där det är tillåtet för kunderna att själva ta varorna och medföra dem till en kassa eller en expedit. Med hänsyn till den utveckling som redan ägt rum i rättspraxis måste denna regel bli, att fullbordat tillgrepp icke anses föreligga förrän varan förts ut från butiken eller, i fråga om varuhus med klart avgränsade avdelningar, ut från avdelningen. När butik eller varuhusavdelning är försedd med kassaspärr, innebär passerandet av spärren helt naturligt att varan förs ut från butiken eller avdelningen." RH 2007:49

I praxis kan vi säga att en kassaspärr även kan vara en larmbåge. I ovan nämnda rättsfall säger dock hovrätten att ifall något sådan kassaspärr eller larmbåge inte finns, så fullbordas brottet först när man lämnar butiken. D.v.s när man går ut genom dörrarna. En kassaspärr måste för att regeln ska få den tydlighet som krävs vara tydlig. Ett exempel på en kassaspärr kan vara den spärr där du scannar ditt kvitto vid en självscannings butik.

I fallet (RH 2007:49) så ansågs inte en stöld fullbordad när personen stoppades "mitt i dörröppningen till butiken". Detta påverkas inte av om de är tydligt att personen har haft för avsikt att stjäla saken. Brottet är (oavsett personens avsikt) inte fullbordat innan man lämnat butiken.

Vad jag kan avläsa från ditt fall så verkar du stå precis vid kassan. De verkar här konstigt att de skulle haft en tydlig kassaspärr eller liknande som du redan passerat. I sådana fall hade varje kund begått ett brott. Vidare så kan vi som sagt se från praxis att gränsen går vid dörren om inte någon sådan spärr finns. Därmed skulle jag göra den juridiska bedömningen att du inte har fullbordat stölden.

Eftersom värdet enbart är 25 kr så är de såpass litet att de är att betrakta som ringa, gränsen går nämligen generellt vid butiksstölder på 1250:-. Detta medför att de blir en ringa stöld vilket du poängterar inte är straffbelagt som försök, 8 kap. 2 & 12 § BrB.

Jag hoppas att detta kan ge dig vägledning i ditt beslut.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84354)