När döms en person som tidigare begått brott till fängelse?

2018-10-02 i Påföljder
FRÅGA
Min fd sambo står nu åtalad för två punkter av misshandel på mig och rättegång väntar. Bägge våra barn var med vid dessa tillfällen och även en väninna vid ett av dem. Jag har alltså både vittnen, bilder och erkännanden från honom för bägge tillfällen. Vid ett av tillfällena har även grannar ringt polisen så det finns också en rapport från dem även om jag vid tillfället ej gjorde en anmälan. Han är dömd för misshandel på mig vid ett tidigare tillfälle (2009). Domen blev då fängelse som gjordes om till samhällstjänst. Min fråga gäller en ev dom. Tar man i beaktning den tidigare domen och kan det ev bli ett fängelsestraff denna gång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om brott och straff finns i brottsbalken (BrB). Det är många faktorer som påverkar vilket straff som ska utdömas när en person begått brott, så det är därför inte helt enkelt att ge ett klart besked om vilken påföljd som blir aktuell.

Utgångspunkten är att fängelse som påföljd när någon begått ett brott ska väljas i sista hand (30 kap. 4 § BrB). Om det dock finns omständigheter som talar för fängelse ska detta särskilt beaktas av domstolen. Skäl för fängelse är om gärningen anses ha ett sådant (1) straffvärde, om det är ett så kallat (2) artbrott och om personen (3) återfallit i brottslighet.

1 Gärningens straffvärde

När det gäller bedömningen utifrån gärningens straffvärde är riktmärket för fängelse ett år. Gärningar som har ett straffvärde under ett år leder generellt inte till fängelse (om det inte finns annat som talar för att det ska vara fängelse). Vid bedömningen av vilket straffvärde en gärning har utgår man från brottets straffskala. De olika typerna av misshandel har olika straffskalor. En ringa misshandel kan ge böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB). En misshandel av normalgraden kan ge fängelse i högst två år (3 kap. 5 § BrB). En grov misshandel kan ge fängelse från ett och ett halvt år till sex år (3 kap. 6 § första stycket BrB) och en synnerligen grov misshandel kan ge fängelse från fem till tio år (3 kap. 6 § andra stycket BrB).

Domstolen måste alltså först klargöra vilket slags brott det är fråga om för att kunna ta fram vilken straffskala det rör sig om. I bedömningen utgår man sedan alltid från minimumstraffet och beaktar sedan samtliga omständigheter för om straffvärdet ska bli högre eller lägre. Bedömningen görs utifrån den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad gärningsmannen insett eller borde ha insett samt de avsikter/motiv som gärningsmannen haft (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Bedömningen görs även utifrån olika förmildrande och försvårande omständigheter som räknas upp i 29 kap. 2–3 §§ BrB. En försvårande omständighet är t.ex. att gärningsmannen visat stor hänsynslöshet vilket kan innebära att straffvärdet anses vara högre medan att t.ex. gärningsmannen blivit provocerad kan innebära att straffvärdet anses vara lägre.

Fängelse med hänsyn till detta förutsätter alltså att det samlade straffvärdet anses vara högre än 1 år. Rättspraxis påverkar i stor utsträckning vilket brott som ska aktualiseras eftersom man eftersträvar en enhetlig rättstillämpning – att lika gärningar ska dömas lika (29 kap. 1 § BrB).

2 Artbrott

Vissa brott har av allmänpreventiva skäl ansetts vara så kallade artbrott, som ska leda till fängelse trots att straffvärdet är lägre än ett år. Misshandel är ett exempel på ett artbrott som alltså enligt huvudregeln ska leda till fängelse av just den anledningen. Det faktum att misshandel är ett artbrott talar för att fängelse ska aktualiseras.

3 Gärningsmannen har återfallit i brottslighet

Att gärningsmannen återfallit i brottslighet är en omständighet som utgör skäl för fängelse. En person anses ha återfallit i brottslighet när det rör sig om två år sedan det tidigare brottet begåtts, i vissa fall även fyra år. Eftersom din ex-sambo begick den tidigare misshandeln 2009 kommer det alltså inte innebära att man ser det som återfall i brottslighet. Den omständigheten talar därför inte för att fängelse ska föreligga.

Sammanfattningsvis

Eftersom misshandel är ett artbrott ska man utgå från att fängelse ska bli påföljden. Fängelse blir dock sällan aktuellt om straffvärdet är lågt – fängelse undviks oftast om straffvärdet är under sex månader. Om straffvärdet är lågt brukar rätten därför föredra andra påföljder som exempelvis böter eller skyddstillsyn.

Jag antar att din ex-sambo tidigare dömdes till villkorlig dom. Detta brukar väljas för förstagångsbrottslingar då personen sedan tidigare är ostraffad (30 kap. 7 § BrB). Möjligheten till villkorlig dom förbrukas dock vid första brottstillfället – begår man brott igen kan man inte dömas till detta. En vanlig påföljd om en person inte ska dömas för fängelse är därför skyddstillsyn vilket kan förenas med olika typer av vård och samhällstjänst (30 kap. 9 § BrB). Domstolen ska välja denna påföljd om personen kan anses avhållas från sin brottlighet genom detta. Skyddstillsyn innebär en prövotid på tre år, då personen måste sköta sig, men även övervakning på 1 år, då personen måste ha kontakt med en övervakare.

Det är alltså väldigt många omständigheter som påverkar vilken påföljd som ska dömas ut och fängelse aktualiseras inte automatiskt när en person tidigare har sluppit undan fängelse tidigare utan det måste finnas skäl som talar för fängelse. Är straffvärdet mer än ett år, är det sannolikt att ett fängelsestraff döms ut. Om straffvärdet är lågt och återfall i brottslighet kan hindras genom skyddstillsyn, är det möjligt att detta döms ut. Ett kortare fängelsestraff är dock i vissa fall tänkbart. Skyddstillsyn kan även förenas med fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66900)