När är ett testamente ogiltigt på grund av psykisk störning?

2019-08-31 i Testamente
FRÅGA
Får en jurist formulera innehållet i ett testamente för en person som enligt läkarintyg har alzheimer och inte klarar av att läsa en tidning ej mindre förstå en juridiskt formulerad text. Juristen intygar därefter att personen med sunt och fullt förstånd godkänt testamentet vilket juristen bevittnar. ..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente gäller inte, om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kap 2 § ÄB). Om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt på denna grund (psykisk störning) måste arvingen klandra testamentet inom sex månader efter att denne tog del av testamentet. Försittes denna tid, är arvingens rätt till talan förlorad (14 kap 5 § ÄB). Om den som klandrar testamentet inte lyckas visa att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning kan klandertalan komma att ogillas i domstol, och testamentet förblir därmed giltigt.

Testator

Tillkomsten av testamentet eller dess innehåll måste ha påverkats av den psykiska störningen för att testamentet ska anses ogiltigt. Det krävs alltså att ett orsakssamband föreligger mellan den psykiska störningen och testamentets innehåll. Ogiltighet förutsätter vidare att testatorn till följd av den psykiska störningen saknat insikt om testamentets rätta innebörd eller att testatorn har handlat under påverkan av bevekelsegrunder som inte skulle ha gjort sig gällande vid ett normalt sinnestillstånd. Vid ogiltighetsprövningen ska domstolen bland andra faktorer ta hänsyn till arten av den psykiska defekten och förordnandets innehåll och rimlighet.

Bevisbördan ligger på den som påstår att testamentet är ogiltigt. Denne måste visa att testatorn vid upprättandet av testamentet led av en psykisk störning som gjorde att han inte var medveten om rättshandlingens innebörd. Avgörande synes vara huruvida det kan antas att den psykiska störningen vid tidpunkten för upprättandet av testamentet, medförde att testatorn inte var medveten om innehållet i testamentet eller att han inte var förmögen att förstå innebörden av förordnandet.

Psykisk störning

Uttrycket har uppfattats så att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under inflytande av ett rubbat sinnestillstånd. Det bör noteras att ett avvikande sinnestillstånd inte i sig utgör en grund för testamentets ogiltighet. För att en sådan verkan ska inträda krävs att det föreligger ett orsakssammanhang mellan sinnestillståndet och testamentsupprättandet. Exempelvis kan en person som lider av en allvarlig sjukdom med en generell påverkan på hjärnan periodvis vara förmögen att upprätta ett testamente.

Vittne

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift på det. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De ska äga kännedom om att handlingen är ett testamente, men de behöver inte veta innehållet (10 kap 1 § ÄB). Det finns inget krav på att testatorn själv ska ha skrivit testamentshandlingen. Det är endast namnteckningen som testatorn måste ha skrivit själv. Testamentet i övrigt kan alltså ha skrivits av någon annan. För att testamentet ska bli giltigt är det absolut nödvändigt att båda vittnena är med samtidigt hela tiden medan testatorn undertecknar testamentet.

I ditt fall

Det är okej att juristen, eller någon annan, upprättar testamentet ifråga. Det finns inget krav på att testatorn själv ska skriva eller formulera testamentshandlingen. Att testatorn lider av sjukdomen Alzheimers kan utgöra en grund för att ogiltighetsförklara testamentet. I så fall ligger bevisbördan på den som vill klandra testamentet, och denne måste visa att testamentet upprättades under inflytande av den psykiska störningen. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Utan vittnena föreligger som utgångspunkt inget giltigt testamente. Om det enbart är juristen som bevittnat testamentet genom att närvara när testatorn undertecknat testamentet och bestyrka handlingen med sitt namn är testamentet över huvud taget inte giltigt. För att testamentet ska vara giltigt krävs alltså att testatorn skrivit under testamentet i två vittnens samtidiga närvaro.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll