När är en förälder skyldig att redovisa förvaltningen av ett barns tillgångar till överförmyndaren?

2021-03-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejsanEn nära familjemedlem har gått bort och bodelning ska ske. Han är inte gift med lever tillsammans i ett samboförhållande och de har ett gemensamt minderårigt barn och de bor tillsammans i hyreslägenhet. Det vi får från banken och alla papper är att att han idag har en större mängdaktier med högt värde samt ett fritidshus med mark som gissningsvis är värderad till 500-1000kkrFritidshuset har han ägt sen innan han träffade sin nuvarande sambo. Det vi känner är en osäkert kring förmyndare och överförmyndare. Med så pass mycket pengar behöver sonen en överförmyndare?Och om det ska finnas en överförmyndare, behöver denne vara med på bodelningen och allt vad det innebär efter begravning?Hur fungerar detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om barnets tillgångar behöver kontrolleras av en överförmyndare, och om överförmyndaren i sådant fall behöver närvara under bouppteckningen. Frågorna regleras främst i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i det följande att beskriva vilka möjligheter ett barn har att bestämma över sin egen egendom, vilka skyldigheter en förmyndare har, samt i vilka situationer det blir aktuellt med en överförmyndare. Avslutningsvis kommer jag kort att beröra närvaron i en bouppteckning.

En omyndig person bestämmer inte över sin egendom

Eftersom föräldrarna inte varit gifta är utgångspunkten att den efterlevande sambon inte ärver den avlidnes tillgångar. Detta innebär att barnet kommer att ärva först (2 kap. 1 § ÄB). Egendomen barnet ärver kommer barnet däremot inte att bestämma över på egen hand. Personer under 18 år är omyndiga, vilket innebär att de saknar rättshandlingsförmåga att ingå avtal som innebär förpliktelser, eller bestämma över sin egendom på egen hand (9 kap. 1 § FB). Istället är det den omyndiges förmyndare som råder över egendomen. Förmyndaren har en skyldighet för att alltid förvalta egendomen på ett omsorgsfullt sätt som bäst gynnar barnet (12 kap. 3 § FB). Vanligtvis är barnets förälder förmyndare åt barnet.

När behöver en överförmyndare kontrollera barnets tillgångar?

I ljuset av den situationen du beskrivit tänker jag mig att en överförmyndare blir aktuellt i framför allt två situationer.

Den första är om värdet på en omyndigs persons tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Förmyndaren är i denna situation skyldig att till överförmyndaren redovisa hur barnets tillgångar förvaltas, ett år i taget (13 kap. 2–3 § FB). Överförmyndaren får således möjlighet att kontrollera att förvaltningen av tillgångarna sköts på rätt sätt. Det innebär också att förmyndaren inte får förfoga över tillgångarna fritt. År 2021 är åtta prisbasbelopp 380 800 kr. Om värdet på t ex aktierna överstiger beloppet behöver tillgångarna således redovisas till överförmyndaren.

Den andra situationen är när barnet ärver fast egendom. Förvärv av fast egendom för omyndig person måste alltid godkännas av en överförmyndare, oavsett om förvärvet skett genom arv, gåva eller köp (13 kap. 10 § FB). Undantag finns om förvärvet inte är olämpligt med hänsyn till bl a barnets ålder, framtida behov, eller fastighetstypen. Regeln är avsedd att skydda barnet från förpliktelser som barnet har svårt att förstå innebörden av eller har svårt att förhålla sig till, t ex olika former av fastighetsavgifter. Notera att det som sagts ovan om redovisning till överförmyndaren även gäller i denna situation. Om överförmyndaren godkänner att barnet tar emot fritidshuset, är det tillgångarnas totala värde som ska överstiga åtta prisbasbelopp för att en redovisningsskyldighet ska uppkomma.

Vem närvarar vid en bouppteckning?

Minderåriga barn har ingen rättshandlingsförmåga, och kan därför inte föra sin egen talan vid en bouppteckning av ett dödsbo. De företräds därför av någon annan, s k ställföreträdare. Ställföreträdaren är vanligtvis föräldrarna. Om ställföreträdaren däremot har en del i samma dödsbo måste någon annan företräda barnet i frågor som rör barnets tillgångar. I dessa fall brukar en god man utses för att tillvarata barnets intressen (11 kap. 2 § FB). Den gode mannen ska vårda barnets rätt i boutredningen, bodelning och eventuell arvsskifte, och kommer föra barnets talan under bouppteckningen (15 kap. 1 § FB).

Sammanfattning

Om tillgångarnas värde överstiger 380 800 kr (år 2021) behöver de anmälas till överförmyndaren. Därefter behöver förvaltningen av tillgångarna redovisas till överförmyndaren årligen. Vad gäller fritidshuset måste överförmyndaren godkänna förvärvet. Om ett samtycke ges ska fritidshuset och aktiernas värde räknas samman, och om dessa tillsammans överstiger 380 800 kr gäller samma regler om redovisning till överförmyndaren.

Angående bouppteckningen ska överförmyndaren inte vara med. Vanligtvis företräder föräldern barnet i bouppteckningen. Om den efterlevande sambon däremot har en del i samma dödsbo som barnet, behöver en god man utses som kan tillvarata barnets intresse i bouppteckningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3657)
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?
2021-10-05 Vad händer efter att min fru avlidit?

Alla besvarade frågor (96379)