Mor-och farföräldrars rätt till umgänge med sitt barbarn

2018-01-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag är skild och har delad vårdnad. Det har utvecklat sig så att jag inte är intresserad av att barnet umgås med mina fd svärföräldrar. Inte av agg eller hämndbegär utan jag anser att umgänget inte gagnar barnet. De baktalar mig, intrigerar kring lov och semestrar mm och söker genom skuldbeläggning o dyl vända barnet mot mig. Jag anser att det är en fullständigt oacceptabel umgängesform och att pådyvla en 6 åring den själsliga bördan gör dem i allt väsentligt olämpliga att ha någon kontakt med barn (öht!). Ett (temporärt?) besöksförbud skulle kanske få dem på bättre tankar. Är det möjligt att få till stånd trots att det råder delad vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Den första delen tar sikte på mor-och farföräldrars rätt till umgänge och den andra delen tar sikte på kontaktförbud.

Mor- och farföräldrars rätt till umgänge

I denna del är föräldrabalken (FB) tillämplig. Mor- och farföräldrar har inte en generell umgängesrätt med sitt barnbarn. På talan av socialnämnden kan dock rätten besluta om umgänge mellan barnet och dennes morföräldrar eller farföräldrar. Vid en sådan bedömning ska socialnämnden särskilt ta hänsyn till barnets behov av umgänge till dessa (6 kap. 15 a § andra stycket FB). Det kan exempelvis finnas skäl för nämnden att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andras förälders föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå utöver barnet och kontakten bröts.

Innan socialnämnden väcker talan i domstol om detta i domstol, ska nämnden i första hand verka för en överenskommelse med barnets vårdnadshavare.

Kontaktförbud

I denna del är lagen (1988:688) om kontaktförbud tillämplig. Enligt denna lag krävs det att särskilda förutsättningar är uppfyllda för att ett kontaktförbud ska kunna meddelas. Sådana särskilda omständigheter är att det finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. I denna riskbedömning tar domstolen hänsyn till om exempelvis dina före detta svärföräldrar i detta fall, har tidigare begått brott mot någons persons liv, hälsa frihet eller frid. Utöver detta får ett kontaktförbud endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger intrånget som dina före detta svärföräldrarnas skulle utsättas för (1 § lagen (1988:688) om kontaktförbud).

Slutsats
Om du vägrar att ert barn ska umgås med dina före detta svärföräldrar kan de kontakta socialnämnden för hjälp. I första hand försöker socialnämnden få dig och din före detta make/maka samt dina före detta svärföräldrar att komma överens men om detta inte är möjligt kan socialnämnden väcka talan i domstol. För att socialnämnden ska väcka talan förutsätts det att särskilda skäl finns till det. Sådana skäl är som nämnt att barnet tidigare har haft god kontakt med sina mor- eller farföräldrar.

Vad gäller kontaktförbudet verkar förutsättningarna för att ett sådant förbud ska meddelas inte vara uppfyllda med hänsyn till den information som du har presenterat. Det innebär att ett kontaktförbud med stor sannolikhet inte kan meddelas.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98701)