FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/11/2018

Möjligheterna att ansöka om bodelningsförättare när bodelning skett dessförinnan

Hej,

Jag skilde mig 20130410 och gjorde bodelning skriftligt med på skrift av oss båda. I bodelningen finns inte det den enskilda firman jag haft sedan 19851016 medtaget inte heller dom AB som startades senare. Jag startade ett AB 20111209 där jag äger 52% och barnen 24% vardera, vi startade ett dotterbolag 20121119 med samma ägarstruktur.

Nu till frågan mitt ex säger att han varit kontakt med advokat och det ska utses en bodelningsförättare för delning av min del i bolagen, kan med vara rätt att det går att göra så långt efteråt.

Med vänlig hälsning

X

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB).

Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Äktenskapet upplöses genom bl.a. äktenskapsskillnad enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Bodelningen utförs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § ÄktB och innebär att allt som är giftorättsgods ska inkluderas inför bodelningen i enlighet med 10 kap. 1 § ÄktB. Härtill hör att varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom.

Utifrån de omständigheter som framgår av frågan kan konstateras att bolagen från 1985 och 2011 ska som utgångspunkt ingå i bodelningen, förutsatt att det inte föreligger något äktenskapsförord som undantar dessa från bodelningen enligt 10 kap. 1 och 4 §§ ÄktB. Vad gäller bolaget från 2012-11-19, förefaller det inte lika självklart. I 5 kap. 1 § ÄktB stadgas att om makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna kan dock föregås av en sex månaders betänketid enligt 5 kap. 1-3 §§ ÄktB. Jag kan sålunda inte uttala mig utifrån den information som uppgivits ifall verksamheten i fråga ska ingå. Utfallet beror på om talan om äktenskapsskillnad (i regel tidpunkten för ansökan till tingsrätten) skedde antingen 2013-04-10 eller sex månader innan, dvs 2012-10-10. Om talan väcktes vid det senare datumet ska bolaget inte ingå i bodelningen.

Beträffande ditt fall ska nämnas att rätten att begära bodelning kan kvarstå en längre tid efter äktenskapsskillnaden. Av din fråga framgår dock att en bodelning redan genomförts. Har denna skett genom ett formellt bodelningsavtal kommer denna överenskommelse bli gällande vid en eventuell tvist. Vid det fall att du emellertid inte har redovisat all egendom (även bolagen i detta fall) som ska ingå i bodelningen har ditt ex en fordran emot dig. Detta brukar i regel lösas genom ansökan om bouppteckningsförrättare. I HD:s avgörande NJA 2013 s. 100 gjordes invändningen att bodelning redan hade skett. HD fastslog att en bodelningsförättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning. Detta innebär att om det saknas egendom som egentligen ska ingå, kan en bodelningsförättare bistå i frågan. Har dock en formenlig bodelning som omfattar all makarnas egendom redan skett, ska ansökan avslås eftersom en bodelningsförättare är bunden av makarnas bodelningsavtal.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan konstateras att praxis påvisat att det är möjligt för ditt ex att ansöka om en bodelningsförättare. Ett upprättat bodelningsavtal innebär sålunda inte att rätten förverkats beroende på bodelningavtalets utformning och omständigheter före undertecknandet. En bodelningsförättare är dock bunden av makarnas bodelningsavtal om denna utförts på rätt sätt. Har inte bolagen, i ditt fall, undanhållits eller på annat vis otillbörligen hållits undan så kommer det första avtalet stå sig.

Med vänlig hälsning,

Francisco StråhleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000