Möjligheten till uppsägning vid avsaknad av kollektivavtal

FRÅGA
Gäller ett anställnings avtal där arbetsgivaren har skrivit i att man ha kollektivavtal och vilket fackförbund sedan visar det sig att det inte stämmer utan bara är lögn. Jag hade aldrig skrivit under anställnings avtalet om det inte var så att han hävdade att han hade kollektivavtal. Vad har jag för möjligheter att avbryta min anställning när jag nu inte har någon trygghet alls om jag kommer få ut min lön?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rättigheter. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). En arbetsgivare får inte i det enskilda anställningsavtalet avtala bort en arbetstagares rättigheter som följer av LAS, dock får anställningsavtalet innehålla bestämmelser som är mer förmånliga än de som framgår i lagen (2 § andra stycket LAS). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns några mer förmånliga uppsägningsregler i ditt anställningsavtal.

Inledning

Som jag har uppfattat rättsläget finns det två möjligheter för en arbetstagare att säga upp sig med omedelbar verkan, d.v.s utan beaktande av uppsägningstid (om inte något annat har avtalats). Det första alternativet är möjligheten till omedelbar uppsägning enligt 4 § tredje stycket LAS. Det andra alternativet är möjligheten till att häva anställningsavtalet enligt allmänna avtalsrättsliga regler.

Tyvärr kommer jag inte kunna ge dig ett klart svar på om dessa alternativ faktiskt går att använda i ditt fall då jag har för lite information om situationen i fråga. Om du säger upp dig med omedelbar verkan trots att du inte har rätt till det kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. För att vara på den säkra sidan kan du därför istället använda dig av det vanliga uppsägningsreglerna som följer av LAS. Efter genomgången av möjligheten till omedelbar uppsägning kommer jag därför också kortfattat förklara de vanliga uppsägningsreglerna också.

Uppsägning med omedelbar verkan enligt LAS

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). "Med omedelbar verkan" innbär alltså att ingen uppsägnignstid behöver beaktas. "Väsentligt mån" är ett mycket högt krav, det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid, undanhåller arbetsuppgifter från arbetstagaren eller begår brott gentemot arbetstagaren. I ditt fall har arbetsgivaren ljugit för dig, vilket skulle kunna vara en omständighet som föranleder rätt till omedelbar uppsägning enligt paragrafen.

Hävande av anställninsavtalet enligt allmänna avtalsrättsliga regler

En part i ett antställnignsatalet har rätt till att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtalets ogiltighet häva ett anställningsavtal utan att beakta LAS särskilda regler om uppsägningen, exempelvis behöver inte reglerna om uppsägningstid följas. I sådana fall kan anställningen avbrytas med omedelbar verkan. I förarbeten till LAS ( prop. 1981/82:71 s. 11) anges att denna möjlighet finns bland annat om anställningsavtalet har uppkommit under felaktiga förutsättningar. (se rättsfallet AD 1993 nr 137). Att en arbetsgivare har ljugit om väsentliga avtalsvillkor vid ingående av anställningsavtalet borde kunna vara en sådan felaktig förutsättning ( se exempelvis 30 § och 36 § avtalslagen).

Uppsägning vid tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar

Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare, dock finns det möjlighet att avtala om tidsbegränsad anställning (4 § LAS). Lite olika uppsägningsregler gäller beroende på vilken typ av anställning det handlar om.

Vid tidsbegränsad anställning upphör anställningen att gälla vid anställningstidens utgång, om inte annat har avtalats (4 § LAS). Du har alltså som arbetstagare då inte möjlighet att säga upp anställningen i förtid (om inte annat har avtalats). Om det är fråga om en tidsbegränsad provanställning har du som arbetstagare dock rätt till att säga upp anställningsavtalet i förtid d.v.s innan prövotiden har utgått, om inte annat har avtalats (6 § LAS).

Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren en månads uppsägningstid (11 § LAS).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du antingen säga upp avtalet med omedelbar verkan eller säga upp anställningsavtalet enligt de vanliga uppsägningsreglerna i LAS (om inte andra mer förmånliga villkor har avtalats). Det negativa med att säga upp avtalet med omedelbar verkan är att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om du inte hade rätt till det. Som nämnt ovan är det tyvärr svårt för mig att ge dig ett klart svar i den frågan.

Om du är osäker på om du har rätt till omedelbar uppsägning kan det därför vara bra att istället säga upp dig genom det vanliga uppsägningsreglerna. I sådana fall kommer du ha en månads uppsägningstid, dock kan du och arbetsgivaren komma överens om en kortare uppsägningstid om ni vill. Glöm inte att du måste meddela arbetsgivaren din avsikt att säga upp dig. Då kommer uppsägningstiden räknas från den dagen du meddela arbetsgivaren detta. Det är mest fördelaktigt att säga upp dig skriftligt ifall det uppkommer en tvist om anställningen senare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en nya fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du också boka tid med en av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)