Möjlighet att testamentera bort arvtagare

2015-09-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Skriver denna fråga på uppdarag av min SamboHar en Moster som lever ensam har gjort så i hela livet.Mostern har en helsyster (Min Mamma) och 2 halvsyskon, samma pappa.Mostern har i princip varit som en familjemedlem hos oss.Nu när hon är gammal så är det i princip vi 3 barn som sköter henne med allt det praktiska.Mosterns halvsyskon gör ingenting.Vid ett frånfälle med tillgångar på t.ex. 200000 kr har jag förstått att fördelningen blir som följer.33% var till Helsystern och de 2 halvsyskonenOm mosten vill välja bort halvsystrarna i arvet misstänker jag att hon måste skriva ett testamente.Kan hon skriva bort allt från halvsyskonen eller har de en laglig rätt att få en viss del av arvet.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv fördelas enligt den legala arvsordningen

När arv skall fördelas sker detta i första hand efter den legala arvsordningen. Den legala arvsrätten utgörs av den rätt till kvarlåtenskapen (de tillgångar som kvarstår efter en bodelning) som grundar sig direkt på lag och bygger på familje- och släktgemenskap. Detta betyder att arvet fördelas efter de bestämmelser som framkommer i Ärvdabalken. Den lott som varje arvinge erhåller utgör den så kallade arvslotten. Arvet går i första hand nedåt till den dödes avkomlingar, vilka kallas för bröstarvingar. Huvudregeln, vilket framkommer i Ärvdabalken 2 kap. 1 § 2 st., är att bröstarvingar ärver lika. Om den avlidne således har två barn kommer dessa att ärva hälften var av den avlidnes kvarlåtenskap. I det fallet den avlidne inte har några bröstarvingar går istället arvet uppåt vilket betyder att den avlidnes föräldrar ärver, Ärvdabalken 2 kap. 2 §. I det fallet den ena föräldern är avliden ärver den andra föräldern vad som skulle tillkommit den först avlidne maken vilket utgör ett så kallat makesarv, Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Först när den avlidnes båda föräldrar är döda så ärver den avlidnes syskon och syskonens bröstarvingar. Detta kan sammanfattas så att när arvet går upp till föräldrarna (då det inte finns några levande bröstarvingar) så ärver föräldrarna hälften var av kvarlåtenskapen. Om föräldrarna är döda så fördelas arvet nedåt till föräldrarnas barn, barnbarn osv.

I ditt fall då din moster varken har barn (bröstarvingar) eller make kommer således arvet att fördelas uppåt enligt den legala arvsordningen. Förutsatt att din mosters föräldrar inte längre är i livet kommer således arvet att fördelas på din mosters hel- och halvsyskon, vilka kommer att få en tredjedel var. Skulle din mosters kvarlåtenskap utgöras av exempelvis 200 000 kronor kommer således systrarna erhålla ca 200 000/3 kronor vardera vilket alltså utgör den legala arvslotten. Detta är alltså hur arvet kommer att fördelas om din moster väljer att inte skriva något testamente.

Möjlighet att med testamente utesluta någon från arv enligt den legala arvsordningen

Arvslotten kan inskränkas genom att arvlåtaren skriver ett testamente över hur han eller hon önskar att hennes arv skall fördelas. Detta resulterar i att den legala arvsordningen helt eller delvis sätts ur spel. Det finns dock ett undantag; den så kallade laglotten kan inte testamenteras bort. Laglotten utgörs av det arv som den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. har en laglig rätt att få ut. Laglotten utgör hälften av den arvslott som de har rätt till enligt den legala arvsordningen, vilket framkommer i Ärvdabalken 7 kap. 1 §.

När det gäller din moster har hon inga barn och alltså inga bröstarvingar. Därför finns det ingen laglott i hennes arv och hon står därför fri att testamentera hela sitt arv på det sätt hon önskar. Det finns därmed inget som hindrar att hon skriver ett testamente där hon utesluter sina halvsystrar från deras legala arvsrätt.

Viktigt att tänkta på när man upprättar ett testamente är att det finns vissa specifika formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet skall anses som giltigt, Ärvdabalken 10 kap. 1 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86450)