Möjlighet att överklaga beslut om anställning?

2016-03-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vid tillsättning av tjänster inom Försvarsmakten för de som redan är anställda sker detta antingen genom arbetsledningsbeslut eller genom internt sökförfarande. Då all tillsättning inom staten ska ske med skicklighet och förtjänst som grund undrar jag om det finns juridisk möjlighet att överklaga dessa typer av tillsättningsbeslut. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Försvarsmakten är en statlig förvaltningsmyndighet och måste därmed, precis som du anför, fästa avseende endast vid sakliga grunder, såsom skicklighet och förtjänst, när myndigheten ska tillsätta en tjänst. Detta framgår av 4 § lag (1994:260) om offentlig anställning.

Enligt 22 § - 22 a § Förvaltningslagen (FL), som är tillämplig på förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden, så kan beslut av förvaltningsmyndigheter överklagas under vissa förutsättningar. Normalt sker detta hos förvaltningsdomstol, men inte när det gäller ”beslut i anställningsärenden”. Ett sådant beslut överklagas istället hos Statens överklagandenämnd, i enlighet med 21 § Anställningsförordningen (1994:373).

Frågan är då vad som avses med ”beslut i anställningsärenden”? Avser detta också den situation som du beskriver, det vill säga när en tjänst tillsätts med en person som redan är anställd inom myndighet, antingen genom ett arbetsledningsbeslut eller genom internt sökförfarande?

Tjänst tillsatt genom internt sökförfarande

I lagkommentarerna till 22 a § FL anförs att ”beslut i anställningsärenden” avser beslut att anställa någon. Om en tjänst inom Försvarsmakten tillsätts genom internt sökförfarande måste detta alltså anses vara ett beslut att anställa någon, som kan överklagas till Statens överklagandenämnd. Förutsättningarna för att få överklaga framgår då av 22 § FL; klaganden måste vara saklegitimerad, d.v.s. ha ett intresse i saken och beslutet ska ha gått klaganden emot. Vidare ska beslutet vara överklagbart. Dessa krav är enligt min bedömning uppfyllda i den situation du beskriver, under förutsättning att klaganden har sökt tjänsten och inte fått den.

Tjänst tillsatt genom arbetsledningsbeslut

I lagkommentarerna till 22 a § FL föreskrivs att arbetsledningsbeslut, som innebär att någon omplaceras inom den anställning som han eller hon redan har, faller utanför definitionen på ”beslut i anställningsärenden”. Detta väcker två frågor enligt min uppfattning:

1. Vad utgör en omplacering ”inom den anställning” som personen redan har?

2. Om den sådan omplacering faller utanför definitionen av ”beslut i anställningsärenden”, betyder det att omplaceringsbeslutet inte kan överklagas alls, eller endast att överklagandet inte kan ske till Statens Överklagandenämnd i enlighet med 22 a § FL och 21 § Anställningsförordningen?

I detta avseende måste jag framhålla att jag inte kunnat hitta något definitivt svar, så det följande är endast min personliga bedömning: Det skulle troligen bli svårt att överklaga ett sådant arbetsledningsbeslut, där en arbetstagare inom en myndighet omplaceras och får nya arbetsuppgifter, i egenskap av en arbetstagare som inte har fått den anställningen. Detta med anledning av att det torde vara svårt att hävda att man har haft ett särskilt intresse i saken, och att ”beslutet har gått emot en”, på samma sätt som när man faktiskt sökt en anställning och fått ett negativt besked.

Det ska dock sägas att myndigheten såklart kan ha agerat felaktigt ändå om en tjänst tillsätts på detta sätt genom ett arbetsledningsbeslut, trots att enskilda arbetstagare inte har möjlighet att överklaga beslutet. Myndigheten skulle t.ex. av Justitieombudsmannen kunna anses ha brustit i sina skyldigheter att iaktta saklighet och opartiskhet vid tillsättandet av tjänsten.

Sammanfattningsvis kan således sägas, att om en tjänst tillsätts genom internt sökförfarande så torde möjlighet finnas för andra sökanden av tjänsten att överklaga beslutet, i enlighet med 22 § FL och 21 § Anställningsförordningen. Om en tjänst däremot tillsatts genom ett arbetsledningsbeslut där inget sökförfarande varit involverat torde förutsättningarna för överklagande av beslutet inte vara uppfyllda för andra anställda, som hade önskat att få tjänsten. Myndigheten kan trots detta emellertid ha brustit i sina skyldigheter och kan därmed bli föremål för kritik av JO till exempel.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för ett mycket tydligt svar. Om du känner till några prejudikat för dylika situationer, gärna med aktuell myndighet, får du gärna nämna dem. Trevlig påsk!
2016-03-25 20:31
Hej igen! Tack för bra feedback! Efter noggrann efterforskning måste jag tyvärr konstatera att jag inte kunnat hitta något likartat fall, varken rörande Försvarsmakten eller annan myndighet. Förklaringen till detta är att domstolarna inte prövar dessa ärenden. Fram till 2006 var det regeringen som prövade överklaganden av statliga tjänstetillsättningar medan det numera, som sagt ovan, är Statens Överklagandenämnd. Hoppas du fick någon nytta av svaret ändå. Hälsningar, Adam Karttunen Bark
2016-03-27 14:25
Mycket intressant. Har precis fått beslut som gått emot mig i nämnda myndighet. Tjänsten utlystes internt, att man skulle lämna intresseanmälan. Jag och en till sökte. Jag var den enda av oss som har utbildning, kompetens och erfarenhet inom tjänstens område. Beslutsavsikten blev känd och mitt fackförbund gick emot beslutet. Beslutet kvarstod och kom på Regementsorder med instruktioner hur man skall göra om man vill överklaga. Jag lämnade in min överklagan och fick direkt svar att beslutet inte gick att överklaga då det inte var ett anställningsbeslut. Frågor: Kan arbetsgivaren helt bortse från kompetens och erfarenhet? Motivet till att jag inte fick tjänsten är att de inte ville "stöka till det" på den enheten jag är på idag. Kan man anslå på regementsorder att man kan överklaga trots att man inte kan (framgick inte heller att det var ett arbetsledningsbeslut)?
2017-02-02 22:15
Kommentera
Relaterat innehåll