Medverkan till och straffvärde för rån

Två personer rånar en liten närbutik. Person A är den som går in i butiken och tilltvingar sig kassan genom att hota kassörskan med kniv samt håller kniven mot hennes hals. Person B står utanför entrédörren och håller upp den samt håller bevakning. Efteråt lämnar båda gärningsmännen platsen i samma bil. Min fråga är då om detta kan rubriceras som grovt rån i och med att kniven hölls mot kassörskans hals? Kan gärningsman A och B dömas olika eller räknas båda som lika medverkande i rånet? Straffvärde för A och B.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Bestämmelserna om rån respektive grovt rån återfinns i Brottsbalken 8 kap. 5-6 §§, du hittar bestämmelserna här.

Kommer A dömas för rån eller grovt rån?
Vid bedömning huruvida rånbrottet är grovt skall beaktas om våldet var livsfarligt eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller om han visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning. På grund av att både lagstiftaren och rättstillämparen är återhållsamma med vad som rubriceras som grovt rån är det inte säkert att det i frågan beskrivna scenariot skulle ses som grovt. Jämför exempelvis rättsfallet NJA 1989 s. 829 (här) samt NJA 1999 s. 25 (här), då gärningsmännen i det senare fallet brutit sig in i målsägandens hem och riktat en pistol mot denne. Detta bedömdes som rån enligt 8 kap. 5 §, dvs. inte grovt rån. Detsamma skulle troligen (men inte säkert) gälla i scenariot i din fråga.

Kommer A och B dömas olika?
Din fråga i denna del består i om B kommer dömas för rån eller medverkan till rån. Bestämmelser om medverkansbrott återfinns i Brottsbalken 23 kap 4 §. Där stadgas att ansvar ska inte endast ådömas den som utfört gärningen, utan även den som främjat gärningen genom råd eller dåd. I detta fall skulle troligen B dömas för medhjälp till rån. Om B deltagit mer aktivt än att endast hålla upp dörren skulle även han kunna dömas för rån enligt 8 kap 5 §.

Straffvärdet
För att bedöma straffvärde krävs först att brottets straffskala fastställs. För rån är straffskalan 1-6 år enligt BrB 8 kap. 5 §. För B som troligen endast kommer dömas för medverkan skulle straffskalan kunna understigas enligt BrB 23 kap 5 §, men krävs i så fall att B endast medverkat i mindre mån.
Då straffskalan fastställts kan straffvärdet diskuteras. Detta sker enligt BrB 29 kap. 1-3 §§. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Straffvärdet kan variera kraftigt beroende på alla dessa omständigheter. I 29 kap 2 § listas försvårande omständigheter. Det går därför inte att fastställa ett bestämt straffvärde med säkerhet utifrån informationen i frågan, men möjligen kan gärningen ligga på ett straffvärde på cirka 2 år.

Slutligen ska sägas att det är inte straffvärdet som ensamt avgör vad straffet blir. En straffmätning ska även ske, vilket kan sägas innebära att man i bedömningen ser till gärningsmannens straffvärdighet, till skillnad från vid bedömningen av straffvärdet, då man endast ser till gärningen som sådan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”