Medgivande från båda vårdnadshavare

2019-07-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejHur är det med juridiskt medgivande från vårdnadshavare? Måste båda vårdnadshavare skriva under medgivande eller räcker det med en vårdnadshavare?Vänligen,Undrande förälder
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte vet vad medgivandet gäller kan jag bara ge ett mer generellt svar om vad som gäller i frågor om vårdnad.

Frågor gällande vårdnad regleras i Föräldrabalken (FB).

Gemensam vårdnad

Av 6 kap 13 § 1 st FB framgår det att vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad, ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter gemensamt.

Den ena vårdnadshavaren har dock rätt att fatta beslut ensam om den andra vårdnadshavaren exempelvis är sjuk eller frånvarande och beslutet inte kan skjutas upp utan olägenhet, 6 kap 13 § 2 st FB. Den ena vårdnadshavaren får dock inte fatta ett sådant beslut ensam om det är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet.

Exempel på beslut som är av mer ingripande karaktär är de som rör barnets skolgång eller bosättning.

Den vårdnadshavare som bor med barnet kan alltså ha en rätt att ensam fatta beslut som rör den dagliga omsorgen. "Vardagliga beslut" som rör barnet behöver alltså inte alltid kräva att båda vårdnadshavare har fattat dessa gemensamt. Den vårdnadshavare som barnet bor hos har, till exempel, rätt att bestämma om var barnet ska vistas på sin fritid. Detta kan innefatta kortare resor utomlands, under förutsättning att det inte inkräktar på den andre vårdnadshavarens rätt till umgänge.

Sammanfattning

Huvudregeln är att båda vårdnadshavare tar del i beslut rörande barnets personliga angelägenheter vid gemensam vårdnad. Det finns dock inget rättsligt krav på att den förälder som bor med barnet, till exempel, måste underrätta den andre vårdnadshavaren om sådant som faller in under den dagliga omsorgen, till exempel var barnet vistas på sin fritid.

Jag hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3423)
2020-02-16 Framtidsfullmakt
2020-02-14 Frågar om hembudsklausuler, arv och testamente.
2020-02-14 Byta till sambos efternamn
2020-02-13 Klippa juridiska band till syskon

Alla besvarade frågor (77252)