FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut10/01/2019

Måste vi ha markägarnas tillstånd för upprättande av garageinfart?

Hej,

Vi ska bygga ett garage på vår tomt, helt i enlighet med detaljplanen för området. Det innebär att vi måste ha en ny garageinfart till vår tomt. Tomten angränsar till vägområdet som förvaltas av en samfällighet. Anläggningen av garageinfarten påverkar ej vägområdet eller förvaltningen av denna, dock hävdar markägaren att vi måste ha deras tillstånd? Är det så? Jag har varit i kontakt med Lantmäteriet och de säger att det "är bra med markägarens tillstånd", men hur är det juridiskt?

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du har, eller kommer, beviljas bygglov/startbesked att uppföra ett garage på din tomt. För att kunna använda garaget måste du anlägga en ny garageinfart.

Jag förstår det som att din fråga gäller om du kan anlägga garageinfarten med stöd av det beviljade bygglovet/startbeskedet för garaget eller om du måste invänta samfällighetens (markägarnas) samtycke?

Eftersom du nämner att både Lantmäteriet och markägarna indikerar på att markägarnas tillstånd eventuellt krävs tolkar jag det som att den garageuppfart du avser upprätta, med anledning av garaget, kommer ta i anspråk mark som ägs av samfälligheten. Jag uppfattar det som att din fastighet inte är ansluten till samfälligheten.

Med undantag för allemansrätten, krävs i regel markägarens samtycke vid nyttjande av dennes mark

Innebär den nya garageuppfarten att du måste ta en del av samfällighetens mark i anspråk (en samfällighet din fastighet inte är ansluten till) måste du i regel ha samfällighetens tillstånd.

I regeringsformen (RF) stadgas envars rätt att nyttja naturen. Det innebär att markägare till t.ex. skog kan vara tvungna att låta allmänheten använda marken för friluftsliv, se 2 kap. 15 § fjärde stycket RF.

I andra fall är huvudregeln att du måste komma överens med markägaren ifall du ska ta en del av markägarens tomt i anspråk. Det mest fördelaktiga är om ni kan komma överens med markägaren och upprätta ett servitut. Reglerna för detta finns i 14 kap. jordabalken (JB).

Ett servitut innebär rätt för ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten – din rätt) att på något sätt utnyttja en annan fastighet (den tjänande fastigheten – samfällighetens mark). Rättigheten är knuten till ägandet av den härskande fastigheten och kan sägas utgöra ett rättsligt tillbehör som tillhör den.

Ett servitut kan skapas genom skriftliga avtal som kan uppkomma på två olika sätt. Det ena kallas för avtalsservitut. Det bygger på att du kommer överens med markägaren om att du ges rätt att nyttja en del av markägarens tomt för att upprätta din garageuppfart. Avtalet måste vara skriftligt och ska anmälas till Lantmäteriet för registrering. Fördelen med ett servitutsavtal, framför ett allmänt nyttjandeavtal, är att ett servitutsavtal gäller på obestämd tid och även för framtida fastighetsägare.

Den andra typen av servitutsavtal är officialservitut. Sådana servitut kan Lantmäteriet tvångsvis besluta om ifall servitutet är av väsentlig betydelse för att ni ska kunna nyttja er fastighet. Jag vill dock uppmärksamma er på att Lantmäteriet är restriktiva i att tvångsvis registrera servitut. Vanligtvis bygger även dessa servitutsavtal på en överenskommelse fastighetsägarna sinsemellan.

Jag uppfattar det som att du, gällande ditt ärende, redan har varit i kontakt med Lantmäteriet och att myndigheten då gav er beskedet att det är bra med markägarnas samtycke. Det tyder på att Lantmäteriet inte anser att det är av väsentlig betydelse för er möjlighet att bruka er fastighet att en tvångsvis registrering av ett officialservitut görs. Jag förstår det ändå som att Lantmäteriet inte fattat något klart beslut i frågan. Vill ni tvångsvis få till ett servitut kan ni göra en ansökan om en lantmäteriförrättning i syfte att få till en fastighetsreglering. Ansökan gör ni hos Lantmäteriet och mer information kan ni hitta på Lantmäteriets hemsida.

Lycka till!

Önskar du ytterligare juridisk rådgivning kan du boka tid med en av våra jurister: vega.schortz@lawline.se

Med vänlig hälsning,
Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000