Måste personen som testamentet riktar sig mot vara närvarande? Och vilka krav gäller för ett giltigt testamente?

2021-09-03 i Testamente
FRÅGA
Måste personen i fråga vara med när någon upprättar ett testamente?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarandet av din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB. Nedan används begreppet "testator" vilket är den person som har skrivit testamentet. Jag utgår från att din frågeställning handlar om huruvida testatorn måste vara med vid upprättandet av testamentet. Svaret på den frågan är ja. Om du istället undrar om den person till vilken testamentet riktar sig mot ska vara närvarande, är svaret nej. Det finns inget sådant krav, testamentet kan vara till i princip vem som helst som testator känner, så länge det ger uttryck för testatorns vilja. Dock måste vissa krav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Rättsliga utgångspunkter för ett giltigt testamente

Hur ett testamente ska upprättas framgår av 10 kapitlet ÄB. I 10 kapitlet 1 § ÄB framgår det att det finns två krav för att ett testamente ska anses upprättat:

1) Testamentet ska upprättas skriftligen, och

2) Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.

Vittnena ska närvara samtidigt och de ska skriva under med sina namn. Det ställs krav på att de ska vara medvetna om att de skriver under testamentet, men det är upp till testator om han/hon vill berätta vad som står i testamentet.

Det kan också vara bra om vittnena förutom sin namnunderskrift även antecknar t.ex. datum och ort, detta för att ha ett bättre bevisläge om någon skulle hävda att testamentet är ogiltigt. Detta är dock inget krav utan endast ett sätt att underlätta en eventuell framtida bevisprövning (10 kapitlet 2 § ÄB).

Vilka som kan bevittna testamentet

För att få vara vittne måste man vara över 15 år och man får inte lida av en sådan psykisk störning som gör att man saknar insikt om innebörden av att vara vittne.

Det finns dock vissa personer som inte får vara vittne till testamente även fast de ovan nämnda kraven är uppfyllda (10 kapitlet 4 § ÄB). Dessa personer är sådana som kan ha ett starkt intresse av att testamentet upprättas.

- Den som är make eller sambo till testatorn.

- Den som är släkting till testatorn i rakt upp- eller nedstigande led, alltså testatorns mor/far, mor- och farföräldrar, barn/barnbarn osv.

- Den som är gift med testatorns släkting i rakt upp-eller nedstigande led.

- Den som är syskon till testatorn.

- Den som förekommer i testamentet, alltså om testatorn testamenterat något till en person så får den personen inte vara vittne.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att för att testamentet ska få giltig verkan, ska testamentet vara upprättat av en person som fyllt 18 år enligt 9:1 ÄB. Dokumentet ska vara skriftligt. Handlingen ska skrivas under av testatorn, och det ska finnas två personer som bevittnar testamentet, annars är formkraven för testamentet inte uppfyllda.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96471)