Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?

2020-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Om en person har en Framtidsfullmakt för sin bror som är i livet, har då hans barn rätt att se den. Jag kan tycka att den bara behöver visas upp när den måste användas.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du behöver visa upp din brors framtidsfullmakt för dennes anhöriga. Regler om framtidsfullmakter finns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. Därtill kommer jag, i viss mån, att hänvisa till lagens förarbeten.

Framtidsfullmakter

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten träder i kraft då fullmaktsgivaren saknar beslutsförmåga och inte längre kan ta tillvara sin rätt i de angelägenheter som fullmakten avser (9 § 1 stycket lag om framtidsfullmakter). Detta förutsätter dock att fullmakten uppfyller de krav som ställs i lagens tredje respektive fjärde paragrafer.

Det är upp till fullmaktshavaren att bedöma när denna tidpunkt har inträtt (9 § 2 stycket lag om framtidsfullmakter). I samband med detta ska fullmaktshavaren informera fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo och närmaste släktingar (10 § lag om framtidsfullmakter). Med närmaste släktingar avses bland annat bröstarvingar, det vill säga fullmaktsgivarens barn (Prop. 2016/17:30, s.117).

Av underrättelsen ska det dels framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och dels vad den innehåller (10 § 2 stycket lag om framtidsfullmakter). Enligt lagens förarbeten ska underrättelsen därför innehålla en detaljerad redogörelse av framtidsfullmakten. Hur informationen ska lämnas är upp till fullmaktshavaren men görs, enligt förarbetena, lämpligen genom att en kopia skickas till de som ska underrättas (Prop. 2016/17:30, s.117). Detta ska möjliggöra för släktingarna att följa fullmaktsuppdragets fortsatta utförande.

Huruvida fullmaktshavaren behöver underrätta de närmaste släktingarna om fullmaktens innehåll innan den har trätt i kraft är dock svårare att svara på. Antagligen behöver fullmaktshavaren inte göra detta men jag har tyvärr svårt att hitta någon information om det i lagtexten eller lagens förarbeten. Det är emellertid frågan om det spelar någon större roll. Släktingarna har ju en rätt att bli informerade när fullmakten väl träder ikraft och kan i samband med detta framföra eventuella invändningar mot fullmaktens ikraftträdande. Av den anledningen är det kanske onödigt att inte informera släktingarna i sådan situation om detta skulle kunna leda till en konflikt.

Vad betyder detta i ditt fall?

Av din fråga har jag svårt att utläsa huruvida den aktuella framtidsfullmakten har trätt i kraft eller inte. I det fall den har trätt i kraft så är du tvungen att underrätta din brors närmaste släktingar om detta. Till dessa räknas, som nämnts ovan, din brors bröstarvingar. Det är upp till dig att välja hur du vill underrätta dem om fullmakten och dess innehåll. Ett lämpligt sätt att informera dem om fullmaktens innehåll är emellertid genom att ge dem en kopia av den. Har framtidsfullmakten inte trätt ikraft är situationen mer osäker. Antagligen måste du inte visa upp den för din brors barn i så fall. Oavsett vilket så kan det i en sådan situation vara en poäng i att visa din brors barn fullmakten för att undvika en eventuell konflikt, särskilt med tanke på att du ändå måste redogöra för dess innehåll i sinom tid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91196)