Måste man skriva sin adress i sitt testamente?

2020-10-02 i Testamente
FRÅGA
Är formkraven för ett testamente uppfyllda i mitt fall, eller måste min adress framgå i testamentet?TestamenteUpprättat 20xx-xx-xxJag, (Mitt namn) med personnummer xxxxxxxx-xxxx förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har avlidit ska tilldelas och fördelas enligt detta testamente.All kvarlåtenskap i dödsboet tillfaller AA xxxxxx-xxxx med senast kända adress xxxxxxxxxxxxxx. Om AA inte lever på min dödsdag ska dödsboets kvarlåtenskap istället fördelas enligt nedan. All kvarlåtenskap i dödsboet delas lika mellan mina och AAs, på min dödsdag, levande syskonbarn.Detta testamente ersätter alla eventuella tidigare daterade testamenten.ORT Datum UnderskriftUndertecknade nedan som särskilt utsedda testamentsvittnen intygar härmed att (mitt namn) denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i vår närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är hans yttersta vilja och testamente och egenhändigt undertecknat testamentet.Underskrift UnderskriftNamnförtydligande Namnförtydligandepersonnummer personnummer
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid frågor om arv och testamente så är ärvdalbalken (1958:637) tillämplig lag.Måste testators adress framgå av testamentet?
Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamentet upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska egenhändigt underteckna handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet, och av testamentet ska det framgå vad vittnena heter, deras yrken och deras hemvist (se 10 kap 2 § ÄB). Kort sagt ska alltså både testator och testamentsvittnen skriva sina personuppgifter, men det är bara vittnena som måste göra sin hemvist känd på testamentshandlingen.


Mer om vittnen
De två vittnena behöver inte veta vad testamentet innehåller, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Kom ihåg att vittnena inte får vara någon som gynnas av ett förordnande. Så om du testamenterar bort din bil till en kompis som också bevittnar testamentet så är testamentet ogiltigt avseende bilen.

Inte heller syskon, föräldrar, make, sambo, är under femton år eller lider av en psykisk funktionsvariation får bevittna testamente, se 10 kap. 4 § ÄB. Det viktigaste är att du är tydlig och klar i ditt testamente, daterar och undertecknar handlingen, samt att du väljer två vittnen som inte får någonting genom testamentet.


Gamla testamenten
Om du fortfarande har tillgång till de äldre testamenteshandlingarna så föreslår jag att du river dem även om de i och med det nya testamentet blir verkningslösa. I övrigt finns det ingenting särskilt att anmärka.


Enskild egendom
Ett råd är att om du lägger till att den testamenterade egendomen är "enskild egendom", så skyddas den egendomen från eventuell bodelning vid skillsmässa och ingår alltså inte i testamentstagarnas giftorättsgods. Inte heller kommer den ingå i bodelningen i det fall mottagaren skulle avlida (dvs den fördelas mellan dennes arvtagare utan att först delas med vederbörandes parter).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om jag varit otydlig eller om det finns annat du funderar över så får du gärna höra av dig till oss igen!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91353)