Måste jag ha min exmakes samtycke för att sälja min fritidsfastighet?

2020-06-15 i Bodelning
FRÅGA
HejJag är skild sedan oktober 2016 och bodelningen gick i genom i maj 2019. Måste jag ha godkännande från mitt ex nu när jag säljer fritidshuset som jag har ägt hela tiden och som även efter bodelningen har tillfallit mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samtycke vid överlåtelse av gemensam bostad och gemensamt bohag återfinns i Äktenskapsbalken.

Samtycke -

Under äktenskapet måste den andre maken samtycka till överlåtelse av gemensam bostad och gemensamt bohag. Detta anges i 7 kap. 5 § ÄktB.

Med gemensam bostad menas bostad som makarna använder för gemensamt bruk, se 7 kap. 4 § ÄktB. Den gemensamma bostaden får du som make inte sälja eller på annat sätt överlåta till tredje man under äktenskapet, utan samtycke från den andre maken.

---

Två saker gör situationen annorlunda i ditt fall. Det första gäller egendomen som du avser överlåta. 7 kap. 4 § 4st. ÄktB stadgar att "till makarnas gemensamma bostad räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål".
I frågan anslås egendomen som tänkt överlåtas som "fritidshus". Av den anledningen kommer den egendomen inte omfattas av samtyckesreglerna i 7 kap. ÄktB.

Det andra gäller det faktum att bodelning redan har skett. Huvudregeln inom ett äktenskaps gränser är att makarna var för sig svarar för sina skulder och tillgångar, se 1 kap. 3 § ÄktB. Detta gäller således även under ett äktenskap, med undantag för ovan nämnda regler om samtycke. När äktenskapet upplöses kommer samtyckesreglerna inte heller vara aktuella.

Slutsats -

Du behöver inte ha din exmakes samtycke för att sälja fritidshuset, dels tack vare det faktum att makarna råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder, dels tack vare det faktum att fritidshus inte ingår i det som rubriceras makars gemensamma bostad. I ditt fall har äktenskapet redan upplösts, vilket dessutom gör att reglerna om samtycke inte blir tillämpliga.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88108)