FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/04/2019

Måste jag betala underhållsstöd till tidigare make trots att jag inte riktigt har råd?

Hej!

Jag och min exfru håller på med våran skilsmässa. När vi nu kommit till att försöka diskutera ekonomi har allt blivit väldigt infekterat. Vi var gifta i 2år och har inga direkta tillgångar.Hon är sjukskriven på heltid och arbetslös. Jag arbetar heltid som murare. Vi har 2 gemensamma barn plus ett hon har sen tidigare på heltid. Vi har bott i hyresrätt tillsammans, den överlät jag till henne så hon kan byta den till nåt med passande hyra och jag har köpt en bostadsrätt. Jag har gått med på att hon får hela barnbidraget och jag sålde våran bil och la 80% av dom pengarna på att betala skulder som står i hennes namn. Nu menar hon att hon har rätt till samma levnadsstandard som tidigare och att jag ska betala henne flera tusen i månaden, men där känner jag att jag måste sätta ner foten på något sätt, då jag inte riktigt kommer kunna klara den utgiften plus andra vanliga utgifter när jag ska leva ensam med barnen på 50%

Hon hotar hela tiden med tingsrätt osv...

Hur fungerar det egentligen? Måste jag betala henne underhålls bidrag och försörjnings stöd trots att jag förmodligen inte riktigt har råd med detta?

Med vänlig hälsning, murarn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

Jag förstår din fråga som att den renodlad angår vad som gäller kring underhållsbidrag mellan tidigare makar efter skilsmässa och kommer att redogöra för de allmänna omständigheterna i detta svar. Frågan regleras i äktenskapsbalken, hädanefter förkortad ÄktB.

Vad gäller angående underhållsbidrag till tidigare make?

Grundläggande reglering:

Som huvudregel råder varje make över sin egen ekonomi och svarar för sina egna skulder och inget ömsesidigt delat ansvar uppkommer genom äktenskap (1 kap. 3 § ÄktB). Undantaget är om det råder samägande eller samgäld till viss egendom eller skuld, vilket innebär att den ägs respektive uppbärs gemensamt.

Principen om delad ekonomi gäller även efter skilsmässa, varvid stadgas att vardera make för sig svarar för sin försörjning (6 kap. 7 § första stycket ÄktB). Undantagsvis kan förekomma underhållsbidrag efter skilsmässa, vilket innebär att den med högre välstånd åläggs försörja den andre under vanligen viss övergångsperiod eller i extrema undantagsfall för obestämd framtid (6 kap. 7 § andra och tredje styckena ÄktB).

Kraven för underhållsbidrag för viss övergångsperiod:

För att underhållsbidrag för viss övergångsperiod ska aktualiseras krävs att det råder ett försörjningsbehov, att detta står i orsakssamband med äktenskapet samt att det råder ekonomiskt förmåga hos motstående make. Med övergångsperiod avses behövlig tid för att bli självförsörjande, exempelvis genom utbildning eller omskolning för att skaffa av förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna på annat vis. Underhållsbidrag utgår mycket restriktivt över längre tid och sällan över 4 år (jfr prop. 1978/79:12 s. 140).

Angående det första kravet om försörjningsbehov krävs att egen förvärvsförmåga inte räcker till försörjning eller skaffandet av pensionsskydd. Som förvärvsförmåga räknas majoriteten inkomster såsom lön, pension och sociala förmåner som inte är återbetalningsförpliktande (jfr NJA 1969 s. 360 och NJA 1974 s. 496). Däremot beaktas inte socialbidrag/försörjningsstöd vilket är en yttersta säkerhet och således är sekundär till makes givande av underhållsstöd. Utifrån din information framstår det sannolikt att försörjningsbehov råder.

Angående det andra kravet om orsakssamband råder att försörjningsbehovet inte får bero på omständigheter som hade inträffat även om äktenskapet inte förelegat såsom exempelvis sjukdomsfall (se NJA 1998 s. 238). Kraven är inte särskilt högt ställda och exempelvis sysselsättning som "hemmamake" eller deltidsarbetande på grund av omhändertagande av hushållet uppfyller kravet om orsakssamband. Orsakssamband får även sättas i perspektiv till äktenskapets långvarighet, varvid är rimligt att beakta även tid för tidigare samboende i direkt tidsanknytning till äktenskapet. Av rättsfall från Högsta domstolen att döma råder ett oskrivet krav om varaktighet om åtminstone omkring 5 år (jfr NJA 1966 s. 390 I och II och NJA 1972 A 22 där underhållsstöd ogillats vid kortare äktenskap). Av detta att döma torde underhållsstöd i ditt fall vara uteslutet. Jag kommer ändock redogöra för vidare omständigheter och krav.

Angående det tredje kravet om ekonomisk förmåga, vilket din fråga tydligt kretsar kring, gäller att det görs en bedömning utifrån faktiska ekonomiska förhållanden. Det råder en prioritetsordning med hänsyn till att underhåll aldrig ska försätta underhållsgivaren i en situation av eget försörjningsbehov. Härav undantas först den inkomst som behövs för egen försörjning och eget hushåll. Mycket stränga krav ställs på förmåga att leva "mycket billigt" och den som är underhållsskyldig får, för att hårdra det, vänta sig att leva nedåt acceptabelt existensminimum i Svenska mått mätt (jfr. 7 kap. 3 § föräldrabalken och NJA 1983 s. 826). Det får hållas för antagligt att du bedöms ha tillräckligt för egen försörjning. Innan make får del av något undantas dock även underhållsskyldighet gentemot eget barn (prop. 1978/79:12 s. 98, 189 och 427). Eventuellt återstående överskott kan beslutas skola utges som underhållsbidrag till tidigare make. I det fall du avsiktligen minskar din inkomst för att undvika underhållsbidrag kan ett fiktivt tillägg motsvarande minskningen tillräknas, varvid du skulle försättas i en ännu sämre situation (jfr NJA 1976 s. 609 och NJA 1983 s. 194). Underhållsskyldigheten kan kort sägas inte vara särskilt skonsam ekonomiskt mot den som anses betalningsskyldig.

Sammanfattning

Hänsyn tas till ekonomisk förmåga och den som förpliktas utge underhållsbidrag ska aldrig själv försättas i en situation av eget försörjningsbehov. Däremot får förväntas viss tids levnad under ekonomiskt begränsade förhållanden. Eftersom att det råder ett väl efterlevt krav om att äktenskapet ska ha varat åtminstone omkring fem år för att underhållsbidrag ska bli aktuellt är det inte sannolikt att du av domstol skulle förpliktas därtill. Ytterst är det domstol som avgör; femårsgränsen är inte huggen i sten men tillräckligt robust för att jag ska rekommendera dig att inte frivilligt utge underhållsbidrag. Huvudregeln om vardera makes ansvar för sin egna ekonomi och försörjning är tydlig och grundläggande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000