Måste en revisor för en föreningen vara medlem i samma föreningen?

2019-02-07 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Finns det ett kategoriskt svar på frågan om revisorn i en förening måste vara medlem i föreningen?Revisorn som blev vald av årsmötet i september 2018 var medlem i föreningen. I januari 2019 avslutas medlemskapet p. g. a. en yttre omständighet som uppträdde i december 2018. Styrelsen hävdar att ny revisor måste väljas i ett fyllnadsval av årsmötet den 9 februari.I aktuellt fall är krav på revisorns medlemskap i föreningen inte inskrivet i stadgarna. Det är å andra sidan inte styrelsens medlemskap heller. Vad gäller?Samma person som av årsmötet i september 2018 valdes till föreningens revisor (1-årigt mandat) valdes även till en av två justeringsmän. På grund av konflikt om innehållet i årsmötessekreterarens tillika styrelseordförandens utkast till årsmötesprotokoll är protokollet än idag inte justerat. I mejl den 28 januari skriver styrelsen:"Mot bakgrund av … … måste vi enligt stadgarna avsluta ditt medlemskap. I och med detta anser vi att ersättare till uppdragen du hade som protokolljusterare och revisor måste väljas via fyllnadsval vid kommande årsmötet."Stämmer detta? Justeringsmannen blev vald av årsmötet i behörig ordning den 16 september 2018. Normalt, om protokollet hade varit felfritt, hade det blivit justerat långt innan omständigheten som ledde till avslutat medlemskap uppträdde. Att låta ett annat årsmöte välja en justeringsman fem månader efter årsmötet i september 2018, låter det sig göras?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om revisorn för en förening måste vara medlem i samma förening, och samtidigt kunna vara justeringsman. För att på bästa sätt kunna besvara din fråga, kommer jag att dela upp mitt svar i två delar.

1. Val av revisor
Först och främst, har lagen företräde framför stadgar, och stadgarna i en förening får endast reglera sådant som lagen säger är "dispositivt". Detta innebär att parterna har friheten att komma överens sinsemellan.

Exempelvis (8 kap. 8§ lagen om ekonomiska föreningar (LEF)) som säger att en revisor ska väljas av föreningsstämman, om inte stadgarna anger att revisorn får väljas på annat sätt. Denna paragraf ger således friheten att reglera i stadgarna utöver lagens ram. Om en viss fråga dock inte är reglerad i stadgarna, måste man luta sig tillbaka på lagen.

I ditt fall, är kravet på revisorns medlemskap i föreningen inte inskriven i stadgarna. Begränsningar för vem som får vara revisor i en förening regleras i (8 kap. 19§ LEF);

En person får inte vara revisor om han eller hon

är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen,är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller vid föreningens kontroll över grundbokföringen eller medelsförvaltningen,är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, ellerutöver det som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i skuld till denna eller något annat företag i samma koncern eller har en skyldighet som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.


Det framgår inte av lagen att en person som är medlem i föreningen inte för vara revisor i samma förening. Av god redovisningssed följer dock att en revisor ska vara en utomstående granskare till föreningen, för att kunna göra en rättvis bedömning. Det kan således vara problematiskt att vara medlem samt justeringsman i den föreningen man är revisor för, då det blir svårare att kunna göra en rättvis bedömning utifrån ett opartiskt perspektiv.

Ett konkret svar på din fråga är att en revisor normalt inte är medlem i föreningen som denne ska revidera hos. Det är alltså inget krav enligt lag på att en revisor ska vara medlem och/eller justeringsman i föreningen som man reviderar. Kravet skulle dock kunna regleras i stadgarna, och därmed vara gällande. I din fråga är så inte fallet, och föreningen kan således inte utgå från principen om att revisorn måste vara medlem i föreningen. Stadgarna måste först ändras, och därefter kan föreningen utgå från denna princip.

2. Val av justeringsman
Av (6 kap. 39§ 3 stycket) följer att;
"Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som har utsetts av föreningsstämman."

Då det inte finns någon annan begränsning i lagen gällande val av justeringsmän, ser inte jag något hinder till att revisorn för en föreningen också skulle kunna vara justeringsman.

Det finns inte heller något hinder enligt lag till att välja en annan justeringsman vid föreningens nästa årsstämma.
Om du har följdfrågor, eller har betalat för ett uppföljande telefonsamtal, kan du kontakta mig via mail; lena.famulak@lawline.se

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69296)