Måste de som inte ärver godkänna ett testamente?

Måste de som inte ärver godkänna testamentet? Min mans morbror har dött, han inga barn, i testamentet lämnar han allt till syskonens barn. Måste min svärmor godkänna testamentet eller har hon inget att säga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avser testamente och vem som har rätt till arv. Detta regleras främst i ärvdabalken (ÄB) varför mitt svar kommer utgå från denna lag.

Vem har rätt till arv?
Det finns tre olika kategorier (kallade arvsklasser) med personer som har rätt till arv. Till den första arvsklassen hör så kallade bröstarvingar. Till bröstarvingar räknas arvlåtarens avkomlingar i rakt nedstigande led – alltså barn och barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några bröstarvingar aktualiseras nästa arvsklass. Till andra arvsklassen hör arvlåtarens föräldrar och dessas avkomlingar – alltså syskon till den avlidne (2 kap. 2 § ÄB). Finns inga arvingar i den andra arvsklassen aktualiseras den tredje arvsklassen till vilken mor- och farföräldrar samt deras barn tillhör (2 kap. 3 § ÄB).

Enligt informationen i din fråga finns inga bröstarvingar till din mans morbror. Däremot finns det arvingar i den andra arvsklassen, t.ex. din svärmor.

Vad gäller om det finns ett testamente?
Din svärmor hör alltså till den andra arvsklassen eftersom hon är syskon till din mans morbror och har därför arvsrätt. Enligt din fråga finns dock ett testamente där morbrorn har testamenterat sin egendom till sina syskonbarn.

Ett testamente ska tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Testatorn i detta fall är din mans morbror. Det avgörande är testatorns vilja och egentligen inte själva ordalydelsen men om det tydligt framgår av testamentet att det är syskonbarnen som avses som testamentstagare så borde det inte uppstå några problem.

Avgörande är dock att testamentet är giltigt genom att formkraven är uppfyllda. Detta innebär att testamentet ska vara upprättat skriftligen och undertecknats i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen ska sedan själva underteckna testamentet (10 kap. 1-2 §§ ÄB). Vittnena måste vara över 15 år och får inte lida av en psykisk störning. Vidare får vittnena inte själva vara testamentstagare, make eller sambo, släkt i rakt upp- eller nedstigande led eller svågerlag eller syskon till testatorn (10 kap. 4 § ÄB).

Bröstarvingar har alltid rätt till ett visst minimum i arv, så kallad laglott (7 kap. 1 § ÄB). De arvingar som hör till arvsklass två och tre har däremot ingen rätt till laglott. Eftersom det inte finns några bröstarvingar i ditt fall kommer jag inte gå närmre in på vad laglotten innebär.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har din svärmor ingen arvsrätt efter sin bror eftersom det finns ett testamente och då din svärmor inte är en bröstarvinge. Testamentet ska tolkas i enlighet med testatorns vilja och din svärmor måste inte godkänna testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning