Måste bodelning ske vid skilsmässa?

2019-06-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hejlite kommpliserat frågor:Jag bor med min fru och tre små barn(10,10 och 9 år) i bostadsrätt somägs 100%av min fru.Jag köpte bostaden 2007 och lånet står på mig,tyvärr hamnade jag med skulder hos KFM som följd till det överlåtit jag bostade till min fruså hon äger 100% av bostaden men banklån är kvar på mig .Förutom banklånet finns regisrerat pan på ca 50% av bostade till private personer (mina släktningar)det som gör situation ännu svarare för mig är jag inskriven på annan adress för ett tag sedan. . .Vi har gemensam ekonomi (vi har fullmakt till varandras konto) alla våra pengar är på hennes konto pga. skulden hos KFMNu har vi hamnat i sådan situation och jag började fundera att skilja mig.Jag förslåg att sälja bostaden och dela på resterande pengar (efter betalning av privata och bankens skulder) .bostadens värde är ca 1,2 - 1,3 och snart kommer jag att värdera det av behörigt mäklare.Min fru vägrade förslaget och sade att hon tar över banklånet som är ca 50% och inget mer.Mina frågor:vad säger lagen i detta fallet?Kan jag tvinga henne bodelning och sälja bostaden efter skilsmässan ?Får mina släktingar sina pengar ( 600 000 )efter försäljning?Har jag rätt till 50% av våra pengar på hennes konton?Alla råd uppskattas Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din familj bor i en bostadsrätt som ägs av din fru. Lånen står dock på dig. Bostadsrätten är också pantsatt till 50 % som säkerhet för privata lån som du tagit av dina släktingar. Nu överväger du att ansöka som skilsmässa. Din fråga är om du kan "tvinga" din fru att göra en bodelning och sälja bostaden efter skilsmässan. Du undrar också om dina släktingar får sina pengar vid en eventuell försäljning av bostadsrätten samt om du har rätt till 50 % av era gemensamma pengar.

Regler om bodelning

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB stadgas att när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Den enda situationen då bodelning inte behöver ske är om makarna endast har enskild egendom och ingen make begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Så är inte fallet i din situation, och därför ska bodelning ske. Du kan därmed "tvinga" din fru att genomföra en bodelning.

På din andra delfråga i denna fråga, om du kan tvinga din fru att sälja er bostad, är svaret inte lika självklart. I 10:1 ÄktB stadgas att det är giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgodset är allt som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom regleras i 7:2 ÄktB, och jag utgår från att bostadsrätten inte är enskild egendom utan giftorättsgods. Därmed ska bostadsrätten ingå i bodelningen.

När en bodelning utförs ska först makarnas andelar i boet beräknas enligt 11:1 ÄktB. Vid beräkning av andelarna ska så mycket avräknas från respektive makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 11:2 ÄktB. Det som återstår av makarnas giftorättsgods ska läggas samman och värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna enligt 11:3 ÄktB. Detta är makarnas andel i boet.

När andelarna beräknats ska giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egen egendom enligt 11:7 ÄktB. Den make som har giftorättsgods till störst värde på sin lott får sedan välja vilken egendom som ska lämnas över till den andra för att det ska stämma med de andelar som har räknats ut. I ert fall utgår jag från att din fru är den make som har giftorättsgods till störst värde. Eftersom din fru till 100 % äger er bostadsrätt har hon som huvudregel rätt att behålla den. Hon behöver därmed inte sälja bostadsrätten om hon inte vill. Vid bodelningen behöver inte heller din fru lämna ut egendom till dig, utan hon kan enligt 11:9 ÄktB välja att istället för att lämna egendom till dig betala motsvarande belopp i pengar.

En viktig regel när det finns barn med i bilden är 11:8 ÄktB. Där stadgas att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Detta gäller oavsett vem som äger bostaden. Regeln finns för att skydda de eventuella barn som finns med i bilden vid en skilsmässa. Jag tolkar dock din fråga som att du inte vill behålla bostaden, utan sälja den, och därför är denna regel utan betydelse i ditt fall.

Svaret på din första fråga är att du förvisso kan tvinga din fru att genomföra en bodelning i samband med skilsmässa, men att du inte kan tvinga henne att sälja bostaden. Genom denna utredning kan jag också svara på frågan om du har rätt till 50 % av era gemensamma pengar på din frus bankkonto. Som nämnt ovan har du rätt till din andel. Vad den kommer att bestå av beror på hur ägandeförhållandena ser ut. Eftersom din fru står som kontoinnehavare får hon förtur till pengarna på kontot, men eftersom hon äger giftorättsgods till högre värde än dig kommer hon att behöva ge ut egendom till dig. Vad denna egendom kommer att bestå av bestämmer din fru.

Bostadsrättens pantsättning

I din fråga skriver du att din fru gått med på att ta över lånet på bostadsrätten, vilket är att rekommendera om hon tänkt behålla den. Då är det ju hon som har ett intresse av att behålla den och se till att lånen betalas av enligt plan så att bostadsrätten inte säljs exekutivt. Enligt din fråga är bostaden även pantsatt som säkerhet för privata lån som du tagit av dina släktingar. Om bostadsrätten säljs är huvudregeln att panträtten består. En försäljning medför därmed inte att släktingarna har rätt att få ut sina pengar på en gång. Vid försäljning får då köparen en bostadsrätt belastad med en panträtt som säkrar säljarens skuld. Svaret på frågan är därmed att dina släktingar inte automatiskt har rätt att få ut sina pengar vid en eventuell försäljning av bostadsrätten.

Råd till dig

Om du behöver mer hjälp med ditt ärende kan du anlita en jurist via Lawline. Juristen hjälper dig då med att grundligt reda ut alla dina frågor på ett djupare plan. Om du vill att jag slussar dig vidare till en av Lawlines duktiga jurister kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Dit kan du också maila om du undrar någon avseende svaret.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82613)