Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?

Hej !

Kan tredje part i ett förtalsärende vägra uppge innehållet i förtalet för den drabbade ?

Tacksam för svaret som är mycket viktigt för mig .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är tryckfrihetsförordningen (TF), rättegångsbalken (RB) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Jag har lite svårt att tyda vilka du menar när du skriver "tredje part" och "den drabbade". När det gäller den sistnämnda personen utgår jag ifrån att du syftar på målsäganden, dvs. brottsoffret, inte den misstänkte. Och vad som åsyftas med "förtalsärende" är också något ovisst, men jag tolkar det som att en förundersökning är inledd, trots att förtal är ett s.k. målsägandebrott, 5 kap. 5 § 1 st. brottsbalken, jfr även 20 kap. 3 § RB. Din ärendebeskrivning är dessutom ganska kort. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Några allmänna hållpunkter

Enligt offentlighetsprincipen har envar rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § TF. Handlingsoffentligheten får dock begränsas genom noggrann reglering i en särskild lag eller i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till, 2 kap. 2 § 2 st. TF. I det här fallet är den särskilda lagen offentlighets- och sekretesslagen. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Ett telefonmeddelande är ingen handling, men om samtalet dokumenteras på något sätt, dvs. nedtecknas eller spelas in, uppkommer en handling, 2 kap. 3 § TF. Enligt 2 kap. 4 § TF blir en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Eftersom ett förundersökningsprotokoll är upprättat hos Polismyndigheten är protokollet vid slutbehandling att anse som en allmän handling. Det ska noteras att det råder ett efterforskandeförbud, vilket innebär att myndigheten, när någon begär ut en allmän handling, inte får efterforska vem denne är eller med vilket syfte vederbörande har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, 2 kap. 18 § TF.

Sekretess, vad gäller?

Alla allmänna handlingar är dock inte offentliga. Innan en handling kan lämnas ut måste alltid en sekretessprövning göras. Sekretessen trumfar handlingsoffentligheten varför en uppgift belagd med sekretess inte kan begäras/lämnas ut med hänvisning till att den är en allmän handling. I 18 kap. 1 § 1 st. OSL anges att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Om uppgifter lämnas ut får dessa inte skada eller motverka en pågående utredning. Sekretess kan även föreligga avseende uppgifter i en förundersökning om uppgifterna rör enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Här görs en skadeprövning i det enskilda fallet, vilket också förklarar varför jag egentligen har ganska svårt att besvara din fråga.

Målsägandens rätt till insyn, vad gäller?

Enligt huvudregeln i 10 kap. 3 § 1 st. OSL gäller att sekretess inte hindrar att en enskild som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. I 23 kap. 18 § RB sägs även att när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs. Vidare uttalas i lagparagrafens andra stycke att efter underrättelsen har den misstänkte och försvararen rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. De nyss nämnda bestämmelserna kan dock inte åberopas av målsäganden gällande förundersökningsprotokollet under själva förundersökningsstadiet. Till skillnad från den misstänkte anses målsäganden inte vara part i målet och saknar därmed partsställning. I regel blir förundersökningen offentlig först efter att åtal har väckts, men vissa uppgifter, och i förekommande fall hela materialet, kan fortfarande omfattas av sekretess.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Enligt 2 kap. 17 § TF ska en begäran om att ta del av en allmän handling göras hos den myndighet som förvarar handlingen, vilket i det här fallet torde bli Polismyndigheten. Då görs en sekretessprövning gällande just det aktuella förundersökningsprotokollet. Om en eller flera uppgifter är sekretessbelagda, utan att hela handlingen är det, kan de sekretessbelagda uppgifterna ofta maskas, vilket då kan möjliggöra ett utlämnande av förundersökningen. Vid ett avslag går myndighetens beslut att överklaga till en förvaltningsdomstol. Som sagt, din ärendebeskrivning var ganska kortfattad varför den här utredningen också blev något generell till sin karaktär. Men låt oss ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på torsdag den 8/7 kl 18.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo