Makes skulder

2020-01-27 i Bodelning
FRÅGA
Jag står i begrepp att ingå äktenskap med min delsbo. Hon har en skuld hos kronofogden som hon har sedan tidigare och som håller på att betalas av. Blir jag ansvarig för del av den skulden i fall av skilsmässa i framtiden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om fördelning av skulder mellan makar vid en eventuell skilsmässa.

Regler kring makars skulder samt bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Varje make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att en makes skuld aldrig kan överföras till den andra maken. En makes egendom kan till exempel aldrig utmätas för den andre makens skulder.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning ska makarnas andelar i boet beräknas innan egendomen fördelas mellan dem (11 kap. 1 § ÄktB). När detta görs ska de skulder makarna hade då talan om äktenskapsskillnad gjordes avräknas från deras andel av boet (11 kap 2 § ÄktB). Om en make har skulder till samma värde eller till större värde än vad hans eller hennes tillgångar är värda beräknas makens andel till 0 kr. Det värde av tillgångarna som återstår efter att skulderna har dragits av för maken läggs därefter samman och fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om skulderna är större än tillgångarna kan den andra maken dock aldrig bli ansvarig att betala det överskjutande beloppet av dessa skulder.

Ett exempel: Om en make har tillgångar värda 100 000 kr men skulder till ett värde om 150 000 kr blir värdet av dennes andel i boet 0 kr. De överskjutande 50 000 kr i skulder är det endast den skuldsatte maken som har ansvar att betala tillbaka. Om den andre maken har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och inga skulder blir dennes andel till boet 100 000 kr. De båda makarna ska då dela på den makens andel om 100 000 kr och får därmed tillgångar till ett värde av 50 000 kr var.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82781)