FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2015

Make som bäst behöver bostaden vid skilsmässa

Hej. Jag har en vän som ska separera. Nu är de osams om vem som ska få bo kvar i deras gemensamma hus. Båda står på lånet. Visst är det så vid en tvist om boendet, att den som bäst behöver bostaden får bo kvar? De har inga gemensamma barn, men han har ett barn som bor där varannan helg. Är det umgänget tillräckligt för att det ska räknas som att han då har störst behov av att få bo kvar i bostaden, just pga att han har ett barn som bor där ibland, eller måste det vara ett växelvis boende då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Vid en skilsmässa finns regler om delning av makars egendom i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB), se här. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas. Först dras vardera makes skulder av från respektive makes giftorättsgods. Sedan läggs båda makarnas giftorättsgods ihop, och värdet av detta delas sedan lika mellan makarna. (Se ÄktB 11 kap. 1-3 §§). Vardera make har så långt som det är möjligt rätt att få den egendom de önskar på sin lott enligt ÄktB 11 kap. 7 §. Precis som du säger finns en regel, i ÄktB 11 kap. 8 § (se här) om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Detta gäller dock inte om bostaden är den ena makens enskilda egendom. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är också att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Alltså, om huset inte är din väns, utan dennes make/maka, så krävs det förutom att han ska anses behöver bostaden bäst, också att det kan anses skäligt.

Vid en bedömning av vem som behöver bostaden bäst ska alla omständigheter beaktas. Därmed kan det absolut vara relevant att din väns son kommer att bo där under vissa regelbundna perioder. Mycket annat kan dock även vägas in i denna bedömning, till exempel makes ålder och hälsa samt avståndet till makes arbetsplats. I bedömningen kan även undersökas om den ena maken har möjlighet att hyra eller på annat sätt skaffa bostad på annat håll. Den bästa lösningen kan även vara att denna make i så fall tilldelas den bostad som ingår i bodelningen, om han erbjuder andra maken den nya lägenheten. Det ska också beaktas om möjlighet finns att byta makarnas bostad mot exempelvis två mindre lägenheter, vilka kan anses tillräckliga för makarnas behov. Detta är dock som nämnts bara exempel på vad som tas med i bedömningen, och det är svårt att ge något konkret svar i just den situation som du frågat om.

Mitt råd är därför att de separerande makarna tar kontakt med en familjerättsjurist för att få fram den bästa lösningen och en korrekt bedömning då alla omständigheter som behövs kan tas med.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare