Makars upplysningsskyldighet

2015-06-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
min sambo och jag funderar på att gifta oss. är vi skyldiga att informera varandra om våra finanser? tillgångar och skulder. eller är detta privat information som vi inte behöver dela med oss av till varandra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Öppenhet

Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. De ska lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas, 1 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230). I propositionen till äktenskapsbalken (prop. 1986/87:1 s. 113) framgår följande. I ljuset av innebörden av ett äktenskap är det självklart att makar ska visa varandra öppenhet och förtroende och inte undanhålla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden. Regeln om makarnas upplysningsskyldighet får sin främsta betydelse när äktenskapet fungerar illa och hotas av upplösning. Då kan det vara viktigt att makarna får kännedom om varandras dispositioner och har möjlighet att bevaka sina intressen.

Frivillighet

Någon allmän bestämmelse som gör det möjligt att framtvinga upplysningar finns alltså inte. Som nyss antytts torde regeln om makarnas upplysningsskyldighet inte ha så stor praktisk betydelse så länge äktenskapet fungerar normalt, prop. 1986/87:1 s. 114. Om det däremot blir aktuellt att upplösa äktenskapet, blir regeln av större praktisk betydelse. I 17 kap. 5 § äktenskapsbalken har därför tagits in bestämmelser som skall göra det möjligt att tvinga fram de upplysningar som behövs för att bodelning skall kunna förrättas i samband med äktenskapets upplösning.

Sammanfattning

Som du ser i mina rubriksättningar präglas ett äktenskap av bland annat öppenhet och frivillighet. Det kan argumenteras för att du enligt moral-etiska utgångspunkter bör dela med dig av dina ekonomiska förhållanden, men det går samtidigt inte med stöd i äktenskapsbalken att tvinga fram det under normala förhållanden.

Nedan hittar du lagen och propositionen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Äktenskapsbalken. Prop. 1986/87:1.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll