Makar - Underhållsskyldighet, försörjningsplikt och bodelning

2020-08-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
En man och en kvinna gifta i 18 år köper ett hus tillsammans äger olika mycket mannen 60 och kvinnan 40.Mannen får ett arv. Kvinnan är arbetslös så han köper en affärsrörelse till henne, som hon missköter deklarerar inte och betalar inga räkningarKvinnan lämnar mannen för en annan man, men vill ej skriva på skilsmässohandlingar.Hon får tvåhundra tusen av sin make för att hitta ett eget boende. pengarna tar slut då säljer hon sin affärsrörelse som hon fått av sin make 400 000 tusen. Dom pengarna gör hon också av med. Hon har nu levt med den nya mannen i snart två års tid men är fortfarande gift. Nu hotar hon med diverse saker. Soffan är min köp den av mig, är exempel som hon säger. Maken vill gärna bo kvar i huset men hon vill ha mer pengar. Hon vill att huset ska säljas. Huset är så gott som belånat till skorstenen.Hon har gått till Sociala och dom ha informerat kvinnan att maken ha försörjnings plikt eftersom dom är gifta. Det gäller väl bara om man bor under samma tak och inte med en annan man någon annanstans i stanVad kan mannen göra i detta läge, kan han tvingas att sälja om han lämnar in en egen skilsmässo ansökan.Finns det ingen regel som säger att som låntagare har man skyldigheter som hon ej fullföljt. Kan han skriva av henne från lånet bara och göra henne skuld fri från lånet på huset. Han är också rädd att hennes skulder ska dras av genom bodelningen.Han är rädd att bli helt barskrapad. Framför allt att förlora sitt hus och inte ha råd att bo kvar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Samäganderättslagen (SamägL).


Underhållsskyldighet
Det finns en underhållsskyldighet mellan makar som innebär att båda ska bidra till underhåll för deras respektive och gemensamma behov ska kunna tillgodoses. Huvudprincipen är att de båda makarna efter sin förmåga ska bidra till detta underhåll, 6 kap. 1 § ÄktB. I första hand ska de svara för sina egna behov, men för att de ska kunna leva på samma ekonomiska standard krävs det ibland att den ena skjuter till pengar till den andra.

Svårigheten i denna situation är att makarna inte längre lever tillsammans, varför denna underhållsskyldighet kan ifrågasättas utifrån mannen. Däremot är det så att om kvinnan anser att hon har rätt till mer pengar av maken måste hon vända sig till tingsrätten om mannen motsätter sig detta. Det krävs således en stämning i domstolen från hennes sida, för att mannen ska behöva ge henne ett så kallat underhållsbidrag, 6 kap. 5 § ÄktB.

Med tanke på alla de pengar som maken faktiskt har givit henne har jag svårt att tro att domstolen skulle döma till kvinnans fördel i detta ärende, särskilt med tanke på att hon nu lever tillsammans med en annan man. Min slutsats avseende underhållsskyldigheten är därmed att mannen bör stå på sig och inte ge kvinnan mer pengar eftersom hon har gjort sig av med, vad jag förstår det som, 600 000 på två år.


Försörjningsplikt
Huvudregeln är att det ekonomiska ansvaret makar emellan försvinner då äktenskapet upplöses. Dock kan en försörjningsplikt inträda efter det att makarna har skilt sig om det är så att den ena maken har svårt att försörja sig. Vanligen ges detta bidrag endast under en övergångstid tills maken i fråga har kommit på fötter igen med sin ekonomi. Bedömningen avseende om detta bidrag ska ges eller inte görs utifrån de båda makarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, 6 kap. 7 § ÄktB.

Med tanke på att makarna ännu inte är skilda har inte denna försörjningsplikt inträtt. Om kvinnan hävdar att hon skulle ha rätt till ett sådant bidrag efter de skilt sig kan maken även här neka henne rätten, eftersom hon då blir skyldig att vända sig till domstolen. Där måste hon bevisa att hon är ur stånd att försörja sig för att få denna rätt och maken får även en möjlighet att väga in alla de pengar han redan givit henne i bedömningen.


Äktenskapsskillnad - bodelning
Om maken lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad kan vem som helst av makarna begära bodelning. Bodelningen innebär att all den egendom som respektive make äger ska räknas samman och efter det ska avdrag för skulder göras. Efter att skulderna har dragits av läggs värdet av respektive makes egendom samman och delas lika.

Om huset är värt 1 miljon äger maken 600 000 och kvinnan 400 000. Dessa respektive summor ska sedan minskas med det lån och skulder som vardera maken har, 11 kap. 2 § ÄktB. Summan som sedan blir kvar ska läggas samman och delas lika. Viktigt att komma ihåg är att även om kvinnan har högre skulder än hon har egendom så kommer hennes totala summa aldrig bli mindre än noll. Har hon högre skulder än tillgångar blir resultatet att makarna får dela lika på mannens del efter avdrag för hans skulder, men han behöver inte stå för ytterligare skulder från kvinnans sida.


Huset
Eftersom huset ägs av båda makarna gemensamt, genom så kallad samäganderätt, har kvinnan en rätt att begära att huset säljs på offentlig auktion, 6 § SamägL. Där har maken givetvis rätt att också buda på huset och köpa det. På detta sätt blir kvinnan av med sitt lån och huset står endast på maken. Problemet med detta är att det finns en risk för att priset blir högre än väntat för maken. Därför skulle jag råda honom att försöka avtala med kvinnan om att köpa ut henne från huset utan att det behöver gå till offentlig auktion.


Sammanfattning och råd
Mitt råd till dig är att maken inte bör ge kvinnan mer underhållsbidrag eftersom det är tydligt att pengarna bara försvinner. För att erhålla detta bidrag får hon i så fall vända sig till domstolen som får bedöma saken, men detta kan innebära höga rättegångskostnader för den förlorande parten.

För mig låter det som att du skulle behöva hjälp av en jurist för att reda ut skilsmässan på bästa sätt så att du inte blir av med huset på grund av kvinnans höga skulder. Mitt råd är därmed att anlita en av våra jurister på byrån. För att göra det vänder du dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så hjälper jag dig. Där kan jag också svara på eventuella följdfrågor som du kan ha i ärendet.

Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?